Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.05.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na
zahtjev Kantonalnog suda u Novom Travniku, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Kantonalnom sudu u Novom Travniku
Radno mjesto:
- Šef Službe za opće, pravne i kadrovske poslove - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: radom Službe za opće, pravne i kadrovske poslove u poslovima sudske uprave koji su povjereni od strane predsjednika suda rukovodi šef Službe za opće, pravne i kadrovske poslove. Šef Službe za opće, pravne i kadrovske poslove obavlja najsloženije poslove, ovlašten je da organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe kojom rukovodi, koordinira rad
Službe kojom rukovodi, da raspoređuje poslove na namještenike i da daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova, da osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz svoje nadležnosti, da redovno usmeno ili pisano upoznaje predsjednika suda o stanju i vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje i unapređenje rada Službe. Pored navedenih poslova rukovođenja šef Službe za opće, pravne i kadrovske poslove: raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje bliže pismene upute o načinu vršenja tih poslova; organizira poslove vezane za radno-pravni status uposlenika; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi; redovno pismeno
izvještava predjednika suda o vršenju poslova iz svoje nadležnosti i predlaže mjere za njihovo poboljšanje; priprema plan interne komunikacije i poduzima odgovarajuće radnje i postupke za njegovu pravilnu implementaciju; prati izmjene u relevantnim zakonima i sukladno izrađuje i implementira nove ili revidirane procedure koje se odnose na sudsko poslovanje; vrši nadzor i usklađuje propise; vrši prijem pismena za predsjednika suda i osigurava pravovremeno
formiranje predmeta sudske uprave; izrada propisa i općih akata koje donosi sud; koordinira poslove vezane za provođenje oglasa, konkursa i postupaka javnih nabavki; po nalogu predsjednika suda priprema odgovore na pismena upućena predsjedniku suda; ostvaruje
suradnju sa drugim nadležnim domaćim i međunarodnim tijelima i organizacijama, kao i drugim tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u BiH; vrši nadzor nad radom administrativnotehničkog i pomoćnog osoblja i koordinira njihov rad; obavlja i druge poslove predviđene djelokrugom poslova radnog mjesta po naredbi predsjednika suda i tajnika suda.


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa mBolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- VSS/VII stupanj, pravni fakultet ili visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa (300 ECTS)
univerzitetskog studija Bolonjskog sustava studiranja - pravne struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene
fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.


Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Kantonalnom sudu u Novom Travniku
sa pozivom na broj: 08-30-8-85/21“

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare