Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.05.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), a na zahtjev Općinskog suda u Sarajevu , Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općinskom sudu u Sarajevu

Radno mjesto:
-Šef Kabineta predsjednika suda – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Šef Kabineta obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar kabineta predsjednika Suda.
Organizira izvršavanje svih poslova iz nadležnosti kabineta predsjednika Suda. Pomaže predsjedniku Suda u
radu na sudskim predmetima, predhodno ispituje tužbu ili druge inicijalne akte radi otklanjanja eventualnih
nedostataka, predlaže prihvatanje dokaza koji će se izvoditi u cilju rješavanja predmeta i pripreme nacrta
sudskih odluka. Raspoređuje sve poslove na službenike i namještenike unutar ove organizacione jedinice, te
daje upute za izvršavanje tih poslova. Osigurava pravilno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz oblasti ove organizacione jedinice. Predlaže poduzimanje potrebnih mjera, vrši najsloženije poslove u kabinetu predsjednika suda i ostale poslove po nalogu predsjednika Suda.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina; da ima univerzitetsku diplomu ili druge
obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje
prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju
poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine; da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova
predviđenih za to radno mjesto; da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta
lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini; da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete i to:
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji
se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
pravne struke
- najmanje 5(pet) godina radnog staža u struci
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton
Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz
konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od
dalje konkursne procedure.
Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita na oglasnoj ploči Agencije i usmeno obavještava kandidate o rezultatima koje su postigli, istog dana, nakon završenog stručnog ispita. Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, dužni su u roku od pet dana nakon usmenog saopštavanja o rezultatima ispita, dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, navedenih u tekstu javnog konkursa.
Ovjerena fcc. diplome koju kandidat dostavlja kao dokaz o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije
diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.,

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u
“Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure
bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.


Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON
SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Sarajevu,
broj: 10-30-8-244/21"
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare