Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.05.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Redovni profesor - Finansijsko pravo

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
20.05.2021.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata Univerziteta broj: 101-1253/21, broj: 101-1254/21 od 29.4.2021. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljujeK O N K U R S
za izbor u zvanje


I

Redovni profesor za područje: Društvene nauke, polje: Pravo, grana: Finansijsko pravo na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 1 izvršilac - redovno napredovanje (Pravni fakultet),
Vanredni profesor za područje: Društvene nauke, polje: Pedagogija, grana: Opšta pedagogija, na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 1 izvršilac - redovno napredovanje (Nastavnički fakultet).


II

OPIS POSLOVA:

I.1., I.2. NASTAVNIK

▪ daje prijedlog nastavnog programa predmeta,

▪ predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa,

▪ preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran,

▪ priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom,

▪ vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata,

▪ radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi,

▪ obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa,

▪ redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima,

▪ podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka,

▪ predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske

Disertacije,

▪ učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta,

▪ učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije,

▪ učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika,

▪ učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,

▪ organizuje i izvodi naučnoistraživački rad,

▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana.III

Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uslove konkursa:Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora su:

završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju vanrednog profesora iz odgovarajuće naučne oblasti,
najmanje 2 (dvije) objavljene knjige i najmanje 8 (osam) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora,
uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada i doktorske disertacije.


Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora su:

završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti,
objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta,
uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada.


Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se kandidati prvi put biraju u nastavno-naučno odnosno saradničko zvanje na Univerzitetu.

IV

DOKAZI

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA KONKURSA:

Za poziciju 1.1. (redovni profesor)

Biografija,
Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
Dokaz o izboru u zvanje vanrednog profesora iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period,
Dvije objavljene knjige,
Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija,
Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa,
Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.


Za poziciju 1.2. (vanredni profesor)

Biografija,
Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period,
Objavljena knjiga,
Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija,
Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa,
Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.
Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora i to:

Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
rodni list, original ili ovjerena kopija,
uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original.


Kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru dostavljaju sljedeće dokaze o ispunjenju općih uslova konkursa:

uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
ostale tražene dokaze samo ukoliko iste nemaju u personalnom dosijeu.
Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU
SJEVERNI LOGOR B.B.
88 104 MOSTAR


NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI: (Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika u zvanje i pozicija na koju se konkuriše - NE OTVARATI).

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare