Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 11.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Volonter, struke socijalna pedagogija i duhovna skrb – sa završenim VSS - VII stepenom stručne spreme odnosno prvim, drugim ili trećim ciklusom Bolonjskog sistema studiranja

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bužim
Rok prijave:
11.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji
BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u
skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i
volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17), Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bužim, o b j a v lj u j e
JAVNI KONKURS
za prijem volontera u Općini Bužim
3/ 779

02. Volonter, struke socijalna pedagogija i duhovna skrb – sa završenim VSS - VII stepenom
stručne spreme odnosno prvim, drugim ili trećim ciklusom Bolonjskog sistema studiranja
– 1 (jedan) izvršilac

Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz
člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu, kako slijedi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
Pozicija 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme odnosno prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema
studiranja – struke socijalna pedagogija i duhovna skrb


Izbor i prijem volontera će se izvršiti na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o
jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom
spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 23/17).

Napomena: Stručno osposobljavanje volontera trajat do 1 (jednu) godinu dana. Lice koje nakon
stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci ili radno iskustvo u struci stečeno
volontiranjem od jedne godine ili više, ne može se primati u radni odnos kao pripravnik, niti se
može primati na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa kao
volonter, u skladu sa odredbama Pravilnika.
Prijavljivanje - potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome
VSS/VII stepena stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja
Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen
invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću,
ul. Alije Đerzeleza br. 2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Dokumente kojima dokazuju ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će dostaviti
Općini Bužim, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava sa potrebnim dokumentima dostavlja se u roku od 8 (osam) dana od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba) putem
pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za prijem volontera u Općini Bužim: 126/19“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare