Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Volonter - sa završenim fakultetom političkih nauka

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
19.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 55. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema volontera visoke stručne spreme, broj: 05/B-34-EA-1348-2/18 od 27. 09. 2018. godine, Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine r a s p i s u j eJAVNI OGLAS

za prijem volontera visoke stručne spreme u

Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

1/01 - volonter - sa završenim pravnim fakultetom - dva (2) izvršioca;

1/02 - volonter - sa završenim ekonomskim fakultetom - dva (2) izvršioca;

1/03 - volonter - sa završenim fakultetom političkih nauka - jedan (1) izvršilac.

Opis poslova:

Volonteri će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva, bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od jedne (1) godine.

Mjesto rada: Sarajevo

Opći uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete koji su sadržani u odredbi člana 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, a to su:

- da ima navršenih 18 godina života;

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak;

- da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.Posebni uvjeti:

Pored navedenih općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

Za volontersku poziciju 1/03

- završen fakultet političkih nauka - visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;

- da nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne (1) godine i više nakon stečene visoke stručne spreme;

Potrebni dokumenti koje je kandidat obavezan dostaviti u ovjerenoj fotokopiji ili originalu su:

1. prijava sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom);

2. fakultetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca; a ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;

3. dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne (1) godine i više nakon stečene visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice ne starijom od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i dr., podaci o završenoj školi, stručnoj spremi, o zaposlenju, stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registriran u podacima matične evidencije PIO/MIO (ne starije od 15 dana);

4. izvod iz matične knjige rođenih;

5. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa);

6. izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena od nadležnog općinskog organa i ne starija od tri (3) mjeseca);

Po završetku izbornog procesa, izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o volonterskom radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od tri (3) mjeseca) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri (3) mjeseca), jer u suprotnom neće doći do zaključivanja ugovora o volonterskom radu, odnosno kandidat će se skinuti sa liste uspješnih kandidata.

U skladu sa odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16 i 72/17), volonteri imaju pravo na naknadu u iznosu od 249,74 KM mjesečno.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa i koji su se pravovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija za izbor volontera.

O mjestu i datumu provjere znanja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Napomena za kandidate:

Sve tražene dokumente, uz prijavu, treba dostaviti najkasnije do 19.10.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Direkcija za evropske integracije

Đoke Mazalića 3

71 000 Sarajevo

sa naznakom ''Javni oglas za prijem volontera visoke stručne spreme"Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare