Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.04.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vježbenik

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava, Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Drvar
Rok prijave:
24.04.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 105. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", br.1/14 I 5/16) te članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i
postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“
br.8/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Drvar,
objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijem vježbenika u
Općini Drvar


Vježbenik (m/ž)
Regija:Kanton 10 regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:VSS (VII stupanj) Fakultet političkih nauka – socijalni rad ili s diplomom visokog
obrazovanja I, II ili III ciklus Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS
bodova) socijalni rad – 1 ( jedan) izvršitelj


Uvjeti: Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete utvrđene Planom prijema
vježbenika sa VSS i SSS za 2019. godinu, br. 02-05-1097/19 od 02.04.2019.godine.

Diploma VSS (VII stupanj) Fakultet političkih nauka – socijalni rad ili diploma visokog
obrazovanja I, II ili III ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova)
Fakultet političkih nauka -socijalni rad


Napomena: Radni odnos vježbenika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.
Sukladno odredbama spomenute Uredbe, u radni odnos kao vježbenik ne može se primiti
osoba koja nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci od jedne
godine ili više, ili ima radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više.
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz
članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
Hercegbosanskoj županiji,
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII.
stupnja stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sustava obrazovanja.
4. da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz
državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno
sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u tijelu državne službe, odnosno radnog mjesta
za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za
natječaj.
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje
su osuđene za kaznena djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora
prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti,
morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u
javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma i /ili ekvivalencija stručnog
naziva u BiH, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država
nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.god.).
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome
VSS - VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko
se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje/dokaz visokoškolske institucije o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
4. druga dokumentacija u skladu sa člankom 12. stavak (8) Uredbe o jedinstvenim kriterijima i
postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji, na temelju koje kandidat može ostvariti prioritet za
zapošljavanje sukladno posebnim propisima,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, ul.Gabrijela
Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbi o
jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom
spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.
Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidati će biti
dužni dostaviti Općini Drvar u roku od 8 dana, od dana prijema obavijesti o rezultatima
natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od
dana objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Javni natječaj za prijem vježbenika u
Općini Drvar“
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare