Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.08.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik za odnose sa javnošću - Glasnogovornik suda

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Kiseljak
Rok prijave:
23.08.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”, broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Kiseljaku, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Kiseljaku

5 / 697
– Viši stručni suradnik za odnose sa javnošću - Glasnogovornik suda - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: uređivanje publikacija, brošura i drugih informativnih materijala, izrada informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije, odnosno davanje redovnih ili periodičnih informacija novinarima putem održavanja konferencija ili
odgovaranja na upite novinara o stanju i određenoj oblasti, a uz konsultacije sa predsjednicima sudskih odjeljenja ili pojedinačno sa predmetnim sucem, obrađuje zahtjeve koji se odnose na pužanje MPP (međunarodne pravne pomoći), prikupljanje,
sređivanje, evidentiranje i obrada podataka potrebnih za vođenje i uređivanje Web stranice suda i informisanje javnosti o radu Općinskog suda u Kiseljaku, postupa po zahtjevima stranaka u skladu sa Zakonom za slobodan pristup informacijama i donosi
odluke po zahtjevima, vodi evidenciju o drugostepenim odlukama, stara se da se sudska odjeljenja blagovremeno obavijeste o sudskoj praksi, vodi i uređuje biblioteku suda, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda iz djelokruga radnog mjesta.


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS-VII stupanj stručne spreme, završen filozofski fakultet ili fakultet za pravne i poslovne studije, smjer psihologija, sociologija, komunikologija, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa univerzitetskog studija Bolonjskog sustava studiranja iste struke, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža, nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton,
ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/18 -
prečišćeni tekst).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općinskom sudu u Kiseljaku“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji
uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju
ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare