Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo, Informatika
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
02.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br.31/16), a na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo


06/1059


02.Viši stručni saradnik -sistem - inženjer za mreže - 1 ( jedan ) izvršilac02.Opis poslova: instalira i održava LAV I WAN mreže; obezbjeđuje unutrašnju i vanjsku sigurnost mreže; analizira potencijale unutrašnje i vanjske opasnosti i preventivno djeluje na njihovom otklanjanju; učestvuje u razvoju sigurnosne politike u cilju zaštite informacionog sistema; pronalazi, otklanja eventualne greške na mrežnoj opremi, pronalazi uzroke kvara i otklanja iste; planira i vodi brigu o rezervnim dijelovima potrebnim za ispravno funkcionisanje računarske mreže; prati i unapređuje sigurnosnu politiku informacionog sistema; vrši monitoring i analizu (hardvera i softvera) mreža i predlaže mjere za unapređenje i nesmetan rad mreže; kreira dokumentaciju o radu, testiranju i održavanju mrežne opreme; ažurira dokumentaciju o svim aspektima mreže; prati, proučava, predlaže i primjenjuje propise iz oblasti zaštite mreža u informacionom sistemu, vodi evidencije o pristupu mrežama; učestvuje u izradi i realizaciji programa stručnog osposobljavanja službenika u oblasti informatike; razvija politike i procedure za pristup i korištenje routera i firewalla, izrađuje i redovno ažurira dokumentaciju o svim spojnim putevima u ministarstvu; po potrebi vrši obuku korisnika za pristup udaljenim lokacijama preko spojnih puteva; komunicira i učestvuje u rješavanju problema pri spajanju sa drugim državnim agencijama i telekom provajderima; razrađuje planove za obuku korisnika; radi na tehničkoj realizaciji i učestvuje u izvođenju obuke korisnika; prati naučna dostignuća i inovacije iz oblasti informatike i mrežnih tehnologija u cilju razvoja informacionog sistema; vrši i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac i za svoj rad je odgovoran neposrednom rukovodiocu. U obavljanu poslova koji su u opisu radnog mjesta, obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati I primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.Uslovi : Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Pozicija 02:
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen elektrotehnički fakultet ili fakultet tehničkih nauka - smjer informatika
- dvije godine radnog staža u struci,
- položen stručni ispit.Prijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
03. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik (pozicija 03.), a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije. Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Kandidati koji budu izabrani sa liste uspješnih kandidata, a prije postavljenja - zasnivanja radnog odnosa, bit će podvrgnuti sigurnosnim provjerama za zasnivanje radnog odnosa i izdavanje dozvole za pristup podacima određenog stepena tajnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH br:54/05 i 12/09). Kandidati kod kojih se utvrde sigurnosne smetnje, neće biti postavljeni na radna mjesta državnih službenika.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
UL. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo "


Nepotpune,neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. i 3. ovog konkursa, neće biti razmatrane.


SEKRETAR
Zinka Salihagic, dipl. iur.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare