Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za urbanističko i arhitektonsko projektovanje

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
21.12.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i člana 87. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene
novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, na zahtjev Grada Tuzla, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
u Gradu Tuzla - Upravna organizacija Zavod za urbanizam.


Viši stručni saradnik za urbanističko i arhitektonsko projektovanje - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova:
Prioritetno poslovi u oblasti urbanističkog i arhitektonskog projektovanja: izrada
idejnih, glavnih i izvedbenih projekata i projekata uređenja terena u oblasti visokogradnje; poslovi
izrade razvojnih i detaljnih planskih dokumenata; vrši poslove izrade planskih dokumenata
(stavljanje na raspolaganje nosiocu pripreme sve potrebne raspoložive planske dokumentacije); radi
na davanju stručnih mišljenja, prikupljanju, analizi (ocjeni) i sređivanju dokumentacije koji su osnov
za izradu urbanističko-tehničke dokumentacije; vrši poslove na osiguranju saradnje i usaglašavanju
stavova sa vlasnicima nekretnina, korisnicima prostora i relevantnim učesnicima u njegovoj izgradnji
i uređivanju (javne rasprave); vrši uviđaje na terenu u postupku izrade dokumenata iz oblasti
prostornog uređenja i građenja; izrada stručnih mišljenja iz oblasti prostornog planiranja i razvoja;
odgovoran je za zakonito, blagovremeno i efikasno vršenje poslova; sprovođenje i primjena
zakonskih propisa u oblasti prostornog planiranja, urbanizma, programiranja, projektovanja;
organizacija izrade razvojnih i detaljnih planova u saradnji sa nosiocem pripreme; u saradnji sa
nosiocem pripreme uključivanje na izradi smjernica za pripremanje i izradu razvojnih i detaljnih
planova; odgovoran je za svaki segment, odnosno fazu rada unutar izrade svakog plana, odnosno
projekata koji se rade u timovima; unosi sve prihvaćene primjedbe i sugestije u tekstualni i grafički
dio nacrta, odnosno prijedloga plana; radi na pripremi i izradi stručnih mišljenja za potrebe gradskih
službi i dr; obavlja poslove iz djelokruga odjeljenja zavisno od potreba u vezi sa poslovima upravne
organizacije; obavlja i druge poslove po nalogu Direktora.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu,
kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj
organizaciji:

- VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - arhitektonske struke,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
- položen stručni ispit u struci.NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u
daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano
informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet
dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su
postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisani sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu (“Sl. novine
TK” br:10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni
obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2.
i 3. ovog konkursa, neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare