Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.03.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 43. stav (1) i (2) i člana 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona
-Viši stručni saradnik za saradnju i projekte -na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 30.08.2017.god. -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Prati saradnju i projekte u oblasti obrazovanja; pripremanje stručnih mišljenja i objašnjenja u oblasti saradnje i projekata; izrada metodologija u oblasti saradnje i projekata; pripremanje programa istraživanja i predlaganje metodoloških rješenja; izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši informisanje nadležnih organa o stanju i problemima u oblasti saradnje i projekata i predlaganje mjera radi utvrđivanja politike i mjera za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike; pruža operativnu i tehničku podršku u ostvarivanju saradnje i koordinacije u oblasti obrazovanja sa nadležnim entitetskim i kantonalnim obrazovnim vlastima i drugim nadležnim organima vlasti, domaćim institucijama i međunarodnim organizacijama; prati i pomaže u razvijanju aktivnosti na realizaciji posebnih programa i projekata iz oblasti obrazovanja; učestvuje u pripremi i razvoju projekata u oblasti obrazovanja, planira implementaciju i prati njihovu realizaciju; učestvuje u pripremi programa saradnje; priprema analize, izvještaje, informacije iz oblasti djelokruga rada; vršenje kontrole zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); vrši i druge poslove po nalogu načelnika Sektora, šefa Odsjeka i ministra.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK br.10-02-16007 od 29.12.2016.god., i to:
-diploma visokog obrazovanja VII/1 stepen stručne spreme ili diploma visokog obrazovanja prvi (240 ECTS), drugi ili treći ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja slijedećih vrsta stručne spreme: filozofske, filološke, pedagoške, prirodno-matematičke, učiteljske, ekonomske ili pravne struke,
-položen stručni ispit,
-dvije (dvije) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Prijavljivanje na konkurs:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać

sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK: 12/17"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare