Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 31.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za pravne i kadrovske poslove

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
31.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo 06-1237
Radna mjesta:
01.Viši stručni saradnik za pravne i kadrovske poslove–1(jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik -sistem administrator –1(jedan) izvršilac
01.Opis poslova:prati i izučava zakone, propise i problematiku iz oblasti normativno -pravne djelatnosti od značaja za Zavod, izvještava direktora i pomoćnike o izmjenama i daje stručna mišljenja, tumačenja i prijedloge iz te oblasti; priprema dokumentaciju, i provodi poslove iz oblasti javnih nabavki; priprema, pravi i stručnu obradu i daje pravno mišljenje u postupku donošenja opštih akata kojima se uređuju aktivnosti, organizacija i djelatnosti Zavoda;obavlja poslove javnog informisanja i uspostave okvira saradnje sadrugim organizacijama, prati i priprema prijave na domaće i međunarodneprojekte;priprema izradu programa rada i izvještaja o radu;pruža stručnu pomoć i radi na izradi rješenja iz oblasti radnih odnosa u Zavodu,stara se o zakonitom rješavanju o pravima i obavezama zaposlenika iz oblasti radnih odnosa,obavlja prijave i odjave osiguranikana zdravstveno i penzijsko osiguranje, uspostavlja i vodi službene dosijezaposlenika;razmatra protok informacija i predlaže aktivnosti za ostvarivanjejedinstvenog informacionog prostora Kantona, Grada i općina;prati promjene propisa u oblasti digitalnog identiteta i elektronskog poslovanja i uspostavu elektronskih javnih usluga i servisa;obavlja poslove Službenika za informisanje;obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik direktora i za svoj rad odgovara pomoćniku direktora;
02.Opis poslova:administrira servere i pripadajuće programe, otklanja smetnje i primjenjuje tehničke mjere i zakrpe;planira, dokumentuje i unapređuje postavke servera, radnih stanica, korisnika i informatičkih servisa Kantona, te mrežne opreme po potrebi; priprema pravilnike i uputstva o upotrebi informacionog sistema; planira i postavlja evidenciju i statistiku događaja u sistemu; planira i realizira mjere pohrane i zaštite sistema i podataka; planira postavke,organizaciju i praćenje rada sistemskih i aplikativnih programa; prati pravce razvoja i stanja informacionih tehnologija u oblasti administracije i razvoja sistema; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef službe i pomoćnik direktora, a za svoj rad odgovara šefu službe i pomoćniku direktora.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo:
1.da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2.da je stariji od 18 godina;
3.da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4.da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5.da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6.da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati isljedeće posebne uvjete i toza :

Poziciju 01.
-Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stučne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
-pravne struke
-2(dvije)godine radnog staža u struci;
-poznavanje engleskog jezika;
-poznavanje rada na računaru

Poziciju 02.
-Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuju sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ; završen Elektrotehnički, Fakultet informacionih tehnologija, Ekonomski fakultet
–smjer Informacioni sistemi ili informacione tehnologije ili Fakultet saobraćaja i komunikacija -smjer: kompjuterske i informacijske tehnologije;
-1(jedna) godina radnog staža u struci
-poznavanje engleskog jezika;

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1.Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa(original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3.Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a)fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b)dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c)dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganjaispita općeg znanja istručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ilidostavljeni.Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja seu roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 771000 SARAJEVO
sa naznakom„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Zavoduza informatiku i statistiku Kantona Sarajevo“ DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare