Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 11.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za poslove uprave

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
11.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 3/12), Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog tužilaštva
Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.


03. Viši stručni saradnik za poslove uprave
- 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme


Opis poslova:
pomaže Sekretaru tužiteljstva u organizovanju i izvršavanju
svakodnevnih poslova i zadataka; izrađuje nacrte i prijedloge pravilnika i drugih općih
akata Tužiteljstva, te učestvuje u izradi pojedinačnih akata, rješenja, odluka i sl., koji se
odnose na prava i dužnosti službenika i namještenika iz radnog odnosa; vrši i
odgovoran je za unos, ažuriranje, praćenje i kontrolu podataka u Informacionom
sistemu za upravljanje ljudskim resursima u pravosuđu (HRMIS); pomaže Sekretaru pri
realizaciji praćenja programa rada i pravovremeno upozorava i predlaže mjere i radnje,
radi efektivnijeg i efikasnijeg provođenja svih programa, projekata i dr., a u vezi sa
godišnjim planom Tužiteljstva; vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za
rad Sekretara Tužiteljstva; obezbjeđuje tehničke uslove i vrši druge pripreme za
sastanke koje održava Sekretar Tužiteljstva; obavlja administrativne poslove za potrebe
ureda Sekretara; odgovoran je za korištenje elektronskog pristupa službenim novinama;
rješava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku, kao i vođenje
službenih evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja; obavlja stručne poslove
vezano za zasnivanje i prestanak radnog odnosa i disciplinske odgovornosti
zaposlenika, kao i poslove vezane za rad komisija Tužiteljstva; koordinira aktivnosti i
obavlja potrebne radnje kod provođenja procedure popunjavanja upražnjenih radnih
mjesta u Tužiteljstvu; vodi evidencije i podatke za angažman vještaka, tumača, stručnih
savjetnika i dr.; pomaže Zamjenicima glavnog tužitelja pri organizovanju Kolegija i
drugih sastanaka, kao i u vršenju drugih operativnih poslova, vezanih za rad tužiteljskih
odjela; prati donošenje zakonskih i podzakonskih akata i njihovih izmjena i dopuna iz
nadležnosti rada tužitelja, te ih o tome blagovremeno informiše; pomaže u obavljanju
poslova Odsjeka za opće, administrativno-tehničke i pomoćne poslove; zaprima i vodi
urednu evidenciju i brine se o internoj distribuciji službenih glasnika i službenih novina
Bosne i Hercegovine, Federacije i Kantona, i stručne literature i publikacija, te organizira
rad na bibliotekarskim poslovima; učestvuje u izradi i realizaciji strategija, projekata i
memoranduma međunarodnih (USAID, OSCE i dr.) i domaćih organizacija, donatora, te
vladinog i nevladinog sektora; prema potrebi pomaže tužiteljima u izvršavanju poslova i
zadataka; u slučaju spriječenosti stručnog saradnika za odnose s javnošću, obavlja
poslove iz njegovog djelokruga rada; kao korisnik pravosudnog informacionog sistema,
obavezan je da postupa prema pravilima propisanim Politikom sigurnosti pravosudnog
informacionog sistema BiH; obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužitelja i
Sekretara tužiteljstva.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove,
utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 03.
- VSS, VII stepen stručne spreme - pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje
prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja - pravne struke,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton,
ili na web stranici Agencije).
2. Kandidati (za poziciju 03.) koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni
su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon
sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”,
broj 10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare