Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.12.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za poslove saobraćajne edukacije u Sektoru za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Transport, nabavka i logistika
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
12.12.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 3/12), Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Viši stručni saradnik za poslove saobraćajne edukacije u Sektoru za
planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: obavlja stručne pravne i opšte poslove važne za funkcioniranje i rad
Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije u Sektoru za planiranje, analitiku i poslove
saobraćajne edukacije resornog ministarstva, i u okviru toga: neposredno učestvuje u
pripremi i stručnoj obradi svih sistemskih pitanja koja služe kao priprema podloge za
izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih akata, kada se kao obrađivač
tih propisa pojavljuje Ministarstvo i vrši nomotehničku obradu istih, neposredno učestvuje u
pripremi i stručnoj obradi prijedloga i stručnih mišljenja u vezi primjene zakona i drugh
propisa iz djelokruga rada Sektora za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije,
prati propise, učestvuje u pripremi i stručnoj obradi prijedloga akata koji se odnose na
prava, obaveze i odgovornosti službenika i namještenika Odsjeka za poslove saobraćajne
edukacije u Sektoru za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije resornog
ministarstva uključujući i organizaciju i realizaciju poslova i zadataka vezanih za
imenovanje ispitnih komisija kao i drugih komisija i stručnih radnih tijela iz djelokruga
poslova i zadataka Sektora za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije, vodi
službenu dokumentaciju i evidenciju vezanu za povjerene poslove i zadatke iz djelokruga
rada, radi na izradi godišnjeg programa rada, mjesečnih planova rada te godišnjih i
mjesečnih izvještaja o radu Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije u Sektoru za
planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije resornog ministarstva, prati realizaciju
programa i plana rada, odluka i zaključaka Vlade i Skupštine, te zaključaka i rješenja
ministra, sekretara, i pomoćnika ministra u Sektoru za planiranje, analitiku i poslove
saobraćajne edukacije odnosno šefa Odsjeka, izrađuje izvještaje, informacije i druge
stručne i analitičke materijale iz djelokruga rada Odsjeka za poslove saobraćajne
edukacije u Sektoru za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije resornog
ministarstva, obavlja i druge poslove koje mu u skladu sa zakonom ili drugim propisom
naloži neposredni rukovodilac, poznavanje procedura propisanih standardima BAS EN
ISO 9001:2015, za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra za planiranje, analitiku i
poslove saobraćajne edukacije i šefu odsjeka


Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi:
Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u
Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
-VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja-ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, saobraćajni
fakultet cestovnog smjera,
-najmanje 2 godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na istim ili
sličnim poslovima,
-poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme (original ili ovjerenu kopiju, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski
kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu
općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se
informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli
na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na
propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.


Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji
Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br 10/18)
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u u Ministarstvu za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata, koji uz
prijavni obrazac ne dostave traženu dokumentaciju, kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. ovog konkursa, neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare