Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za poslove općinskog vijeća

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Bosanska Krupa
Rok prijave:
27.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.14/17, 16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Općine Bosanska Krupa, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosanska Krupa


3/653


-Viši stručni saradnik za poslove općinskog vijeća -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: stručno obrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća (OV) kao i izmjena i dopuna tih propisa, radi na pripremi analiza, izvještaja, informacija i slično za OV, koordinira izradu i radi na pripremi i izradi Programa rada OV, do kraja tekuće za narednu godinu, koordinira rad na izradi i učestvuje u izradi godišnjeg izvještaja o radu OV, do kraja trećeg mjeseca tekuće za proteklu godinu, odgovoran je za pripremu i organizaciju sjednica OV i sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, odgovoran za kompletiranje materijala za sjednice OV i dostavu vijećnicima, najmanje sedam dana prije održavanja sjednice OV, obrađuje i priprema materijale OV za objavu u Službenom glasniku i na web stranici Općine, odgovoran je za objavu Službenog glasnika najkasnije 15 (petnaest) dana po održanoj sjednici OV, prisustvuje sjednicama OV i pruža stručnu pomoć predsjedavajućem OV u vođenju sjednica, odgovoran za uređenje zapisnika sa sjednica OV i uvođenje u knjigu zapisnika OV, vodi i čuva dokumentaciju o poslovima OV i vodi arhivu OV, odgovoran za organizaciju sjednica radnih tijela OV, učestvuje u radu radnih tijela OV, na osnovu analiza potreba organizira i prema iskazanim potrebama provodi edukaciju vijećnika, surađuje sa institucijama koje organiziraju i provode edukaciju vijećnika, organizira prisustvo medija i građana sjednicama OV i radnih tijela OV, odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi, podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu Službe i općinskom načelniku, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, po potrebi obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa Službe i općinskog načelnika, za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa br.01/N-02-9428/17 od 25.12.2017.god., i to:
-VSS, VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
-položen stručni ispit ili ispit općeg znanja,
-najmanje dvije godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto obuhvaćeno javnim konkursom.

Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa,

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.22/17).

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać


sa naznakom:


"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanska Krupa: 35/18".


Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V. D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare