Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 04.04.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za opću upravu u Službi za opću upravu, boračka pitanja i zajedničke poslove Općine Teočak

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Teočak
Rok prijave:
04.04.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i člana 5. Pravilnika o pravilima i
postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj
13/19), a na zahtjev Općine Teočak, Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Teočak
4 / 526
Radna mjesto:

Viši stručni saradnik za opću upravu u Službi za opću upravu, boračka pitanja i zajedničke poslove Općine Teočak – 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: izrađuje nacrte odluka i drugih propisa, općih i pojedinačnih akata iz
nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika iz domena svoje Službe; daje
prijedloge za rješavanje predmeta iz boračko-invalidske zaštite; osigurava
blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova, prati, proučava i izvršava propise iz
oblasti boračko- invalidske zaštite; vodi prvostepeni upravni postupak iz oblasti boračkoinvalidske zaštite i ostvarivanja prava naknadnog upisa i ispravki u matičnoj knjizi
rođenih, vjenčanih, knjizi državljanja i matičnoj knjizi umrlih; prema potrebi izlazi na
teren zajedno sa stručnim saradnicima radi utvrđivanja činjeničnog stanja potrebnog za
rješavanje postupka; supotpisuje sva rješenja Službe; na osnovu posebnog ovlaštenja
potpisanog od strane Općinskog načelnika obavlja poslove kontrole donesenih rješenja
u Službi za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu; vodi žalbeni postupak
ukoliko do istog dođe, kompletira dokumentaciju za drugostepeni organ, prati ishod
rješenja podnijete žalbe i okončava postupak; provodi administrativno izvršenje
donesenih rješenja; vodi postupak radi utvrđenja činjenica o kojima se ne vodi službena
evidencija i izdaje odgovarajuća rješenja o tim činjenicama; vodi evidenciju izdatih
rješenja; priprema prijedloge odluka za Općinsko vijeće; koordinira rad referenata u
Službi i informiše stranke o stanju predmeta; priprema i podnosi redovan godišnji
izvještaj i ostale izvještaje o radu pomoćniku Općinskog načelnika svoje Službe;
pomaže i mijenja Pomoćnika načelnika u svim poslovima koji se odnose na rukovođenje
centrom za usluge građanima; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog
načelnika.


Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - pravne
ili upravne struke,
-najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS.


Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb,
75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg
Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK”, br. 10/18) i odredbama Pravilnika o
pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u
organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, koje nisu u suprotnosti sa
odredbama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i Uredbe o uslovima,
načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za
državnu službu u Tuzlanskom kantonu.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa,
kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona,
dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji
se poziva.
Izabrani kandidat koji u roku od sedam dana od prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u “Službenim novinama FBiH”, neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Teočak sa
pozivom na broj: 05-34-8-61/19”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare