Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.07.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za normativno – pravne poslove

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
30.07.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Ministarstva pravde i uprave
Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo


02. Viši stručni saradnik za normativno – pravne poslove – 2 (dva )izvršioca


Opis poslova: stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona,
drugih propisa i općih akata koje su u nadležnosti Ministarstva; pripremanje stručnih pravnih
mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva povodom
upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti; davanje stručnih
mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa koje donosi Skupština
Kantona, Vlada kantona i kantonalni ministri, sa aspekta njihove usklađenosti sa Evropskom
konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je
utvrđena zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda; pripremanje prečišćenih tekstova zakona i
drugih propisa, kao i ispravke tih propisa; učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i
usavršavanja, koje se odnosi na izradu i provođenje propisa iz nadležnosti Ministarstva, kao i u
edukaciji u oblasti ostvarivanja ljudskih prava i sloboda; obavlja i druge stručne poslove koje mu
odredi ministar i pomoćnik ministra; za svoj rad odgovara pomoćniku ministra;
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti:
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja pravne ili upravne struke
- 2(dvije) godine radnog staža u struci


Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare