Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za javne nabavke–

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
21.08.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo
6-1213
Radna mjesta:
SLUŽBA ZA POSLOVE KABINETA OPĆINSKOG NAČELNIKA
Odsjek za stručno – administrativne poslove
01. Stručni saradnik za pravno – tehničke poslove - 1(jedan) izvršilac
02. Viši stručni saradnik - administrator sistema kvaliteta- 1(jedan) izvršilac
SLUŽBA ZA PRIVREDU, BUDŽET I FINANSIJE
Odsjek za trezor i računovodstvo
03. Viši stručni saradnik za upravljanje prihodima i rashodima u okviru trezorskog sistema –
1(jedan) izvršilac
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LOKALNIM RAZVOJEM
Odsjek za lokalni ekonomski razvoj
04. Viši stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj – 1(jedan) izvršilac
SLUŽBA ZA OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA I URBANIZMA
Odsjek za upravno rješavanje u oblasti urbanizma i Centru za pružanje usluga iz oblasti
prostornog uređenja i građenja
05. Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti urbanizma – 1(jedan) izvršilac
Odsjek za prostorno planiranje, javne površine, reklamne i kablovske sadržaje
06. Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti javnih površina, reklamnih i kablovskih
sadržaja i prostornog planiranja – 1(jedan) izvršilac
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Odsjek za javne nabavke
07.Viši stručni saradnik za javne nabavke– 1(jedan) izvršilac
SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
08. Stručni saradnik za pravne poslove – 1(jedan) izvršilac
01.Opis poslova: učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa u pitanjima iz
nadležnosti Odsjeka; učestvuje u izradi analiza, izvještaja i informacija za potrebe Općinskog
načelnika; vrši pravno-tehničku obradu i lektorisanje svih akata koje Općinski načelnik kao predlagač
dostavlja na usvajanje Općinskom vijeću, objedinjava odgovore na vijećnička pitanja koje dostave
nadležne službe, te vrši pravno-tehničku obradu i lektorisanje istih; vodi i izrađuje zapisnike i
zaključke sa sjednica Kolegija načelnika i drugih sastanaka koje organizuje Općinski načelnik;
učestvuje u izradi mišljenja, prijedloga i komentara na nacrte i prijedloge propisa dostavljenih od
strane drugih institucija; vodi evidenciju materijala dostavljenih Općinskom vijeću na usvajanje
(prijedlozi odluka, informacije, izvještaji itd.), kao i o dostavljenim odgovorima na vijećnička pitanja i
inicijative; vodi evidenciju zaključaka donesenih na sjednicama Kolegija Općinskog načelnika, te prati
njihovu realizaciju; izrađuje dopise i odgovore na upite građana i pravnih lica upućene Općinskom
načelniku; prati zakone i propise i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni; vodi službenu evidenciju
važećih propisa iz djelokruga Službe; vrši kabinetske protokolarne, operativno-tehničke i druge
poslove za potrebe Općinskog načelnika; učestvuje u pripremi izjave o fiskalnoj odgovornosti;
odgovoran je za održavanje i poboljšanje kvaliteta upravljanja ISO standarda; odgovara za zakonito,
ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i
pomoćniku Općinskog načelnika; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka koje odredi šef
Odsjeka i pomoćnik Općinskog načelnika.
02. Opis poslova: prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše i mjeri podatke prema metodološkim i
drugim uputstvima i uspostavlja odgovarajuće dokumentacione materijale po zahtjevima
međunarodnog standarda ISO; vrši kontrolu dokumenata i podataka koji su zahtjev međunarodnog
standarda ISO; kontroliše dokumente i podatke vanjskog porijekla; uspostavlja glavne liste
dokumenata; prati zakone i propise i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni; priprema kontrolne
procedure i uputstva za utvrđivanje trenutnog statusa dokumenta; vrši poslove preispitivanja sistema
upravljanja kvalitetom da bi obezbijedilo stalnu pogodnost, adekvatnost, efektivnost i usaglašenost
sistema sa strateškim usmjerenjem; priprema dostupnost važećih dokumenata u cilju efikasnog
funkcionisanja sistema/sistem distribucije-distribucija važećih dokumenata/, povlačenje nevažećih i
zastarjelih dokumenata; osigurava sistem preispitivanja i odobravanja izmjene dokumenata i
podataka; priprema proceduru koja definiše način za identificiranje, prikupljanje, indeksiranje, način
pristupa, popunjavanje, arhiviranje, održavanje i stavljanje na raspolaganje zapisa o kvalitetu; čuva
i održava Poslovnik o kvalitetu i dokumentiranju procedura; redovno ažurira obrasce zahtjeva u
dokumentaciju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima; vrši optimizaciju i realizaciju obrazaca
službi; unapređuje formu obrazaca zahtjeva i dokumentacije u skladu sa ISO standardom i svoje
prijedloge prosljeđuje na usaglašavanje drugim općinskim službama; odgovoran je za zakonito,
blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; redovno informiše Kolegij načelnika o zapažanjima u
primjeni sistema upravljanja kvalitetom; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Općinskog
načelnika; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka koje odredi šef Odsjeka i pomoćnik
Općinskog načelnika.
03. Opis poslova: uspostavlja, izrađuje i održava evidenciju prihoda i rashoda u okviru trezorskog
sistema poslovanja, vrši analizu i kontrolu svih općinskih potraživanja i na bazi istih predlažu mjere
unapređenja sistema naplate, daje uputstva za konkretnu primjenu propisa iz računovodstva, prati
zakone i propise i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni, daje uputstva za konkretnu primjenu
propisa iz računovodstva, vrši kontrolu i kontiranje Općinskih prihoda i rashoda, vrši kontrolu,
kontiranje i unos izlaznih faktura, kontinuirano vrši analizu dospjelih obaveza i po istim predlaže
odgovarajuće mjere, vodi evidenciju stalnih sredstava i sitnog inventara, unosi ih u Glavnu knjigu
stalnih sredstava i vrši obračun amortizacije, vrši sve izmjene u evidenciji stalnih sredstava i sitnog
inventara i brine o inventurnim brojevima, učestvuje u izradi i pripremi budžeta Općine, operativnog
budžeta, kao i DOB-a, a koji se odnosi na analizu i projekciju općinskih prihoda i rashoda, izrađuje
sedmične izvještaje ostvarenih prihoda po ekonomskim kodovima iz evidencije naplaćenih prihoda
na depozitni račun Općine, stručno obrađuje podatke za pripremu završnog računa i izvještaja o
izvršenju budžetskih prihoda i rashoda, priprema podatke za periodične obrasce, vrši obračun
podataka za PDV i popunjava PDV i DPDV prijave, izrađuje, dostavlja kupcima izvod otvorenih stavki
potraživanja i obrađuje zaprimljene IOS-e, provjerava i odgovara na dostavljene izvode otvorenih
stavki dobavljača, vrši provjeru uplata i izdavanje dokaza o istima, percipira, evidentira, prati i
izvještava o uočenim rizicima šefu Odsjeka i predlaže mjere za njihovo otklanjanje ili ublažavanje,
odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, obavlja i druge poslove po
nalogu šefa Odsjeka ili pomoćnika Općinskog načelnika.
04.Opis poslova: prati događaje od lokalnog i šireg značaja u svrhu pripremanja izrade
informativno-propagandnog materijala općine, privrednih, investicionih, projektnih i ostalih vodiča i
brošura; inicira i izrađuje promotivne brošure i vodiče Službe; vrši izradu analiza, izvještaja,
informacija i drugih stručnih analitičkih materijala na osnovu podataka iz oblasti privrede i
zapošljavanja na području općine i Kantona; provodi mjere iz Programa aktivne politike
zapošljavanja; vrši analizu potreba privrednog sektora za radnom snagom, te shodno tome predlaže
mjere podsticaja privrede i poduzetništva; prati potrebe tržišta za radnom snagom, te po iskazanim
potrebama obezbjeđuje uslove za provođenje stručne dokvalifikacije/prekvalifikacije u skladu sa
potrebama realnog sektora; pruža stručnu pomoć i organizuje manifestacije od značaja za razvoj
privrede i lokalnog ekonomskog razvoja; obezbjeđuje teritorijalni marketing svih mjesnih područja
općine; koordinira i usmjerava privrednike na razmjenu iskustava, informacija u cilju zajedničkog
interesa boljih poslovnih rezultata; obezbjeđuje kontinuiranu stručnu pomoć privrednicima od
interesa za privređivanje, razvoj i investiciona ulaganja; obezbjeđuje usluge stručnog savjetovanja
za korisnike Centra za razvoj karijere i korisnike One stop shopa; priprema mjere unapređenja
podsticaja poslovnog sektora; analizira podatke prikupljene od strane nadležnih institucija (Privredne
komore, Zavoda za zapošljavanje, SERDE i drugih subjekata), te izrađuje informacije o stanju u
oblasti privrede, raspoloživim kapacitetima za novu izgradnju, te mogućnost korištenja postojećih
kapaciteta za novi proizvodni razvoj i privredna ulaganja; sudjeluje u izradi programa razvoja i
integrirane strategije razvoja općine; radi na pripremi i provedbi projekata iz ekonomskog sektora,
utvrđenih strategijom razvoja općine; učestvuje u procesu izrade planova implementacije (1+2) i
odgovarajućeg finansijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koji proizilaze iz
integrirane strategije razvoja a odnose se na ekonomski sektor; učestvuje u radu projektnog tima
Službe; podnosi pismeno mjesečno izvješće o svom radu; vrši kontrolu dokumenata i podataka
prema zahtjevima međunarodnog ISO standarda; provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom
razvoja općine iz domena Odsjeka; vrši i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto,
koje odredi šef Odsjeka; odgovoran je za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje
povjerenih poslova i zadataka; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Općinskog načelnika.
05.Opis poslova: vodi prvostepeni postupak i vrši uviđaj na licu mjesta u upravnim stvarima iz
pitanja iz nadležnosti Službe, i to u postupcima rješavanja zahtjeva za izdavanje urbanističkih
saglasnosti, odobrenja za gradnju, postupcima tehničkog pregleda i izdavanja upotrebnih dozvola,
odobrenja za obavljanje pripremnih radova, odobrenja za uklanjanje građevine, lokacijskih
informacija, tekućeg održavanja građevine, etažiranja, izdavanje uvjerenja , te drugim postupcima
koji su u nadležnosti Službe, te naknadnih urbanističkih saglasnosti i odobrenja za gradnju
/legalizacija/; vrši izradu nacrta rješenja o visini troškova naknade za uređenje gradskog
građevinskog zemljišta i rješenja o obavezi uplate naknade za troškove izgradnje javnih skloništa,
rente i posebne naknade i upravnih akata kojima se formira komisija za tehnički pregled građevina i
utvrđuju troškovi tehničkog pregleda i nacrte drugih akata iz nadležnosti Službe; priprema pisane
obavijesti za fizička ili pravna lica i državne institucije i druge subjekte o činjenicama i podacima
kojim raspolaže Odsjek; radi na izradi nacrta ugovora o djelu i drugih ugovora i sporazuma; izrađuje
potvrde /uvjerenja/ o etažiranju objekata i dijelova objekata u upravnom postupku; sastavlja
izvještaje, informacije i obavijesti, koji se odnose na poslove iz nadležnosti Službe; učestvuje u izradi
nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe; prima stranke i daje im stručna
objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti Službe; ostvaruje
saradnju sa općinskim Pravobranilaštvom i komisijama Općinskog vijeća, te eksternim subjetima,
organima i institucijama; odgovara za pravilnu primjenu propisa o slobodi pristupa informacijama i
obezbjeđuje pristup informacijama koje su u nadležnosti Odsjeka; vodi internu evidenciju upravnih
predmeta i sastavlja mjesečne i druge izvještaje o toku rješavanja i riješenosti upravnih i drugih
predmeta i dostavlja ih šefu Odsjeka; vrši izradu dokumenata i podataka prema zahtjevu
međunarodnog ISO standarda te postupa u skladu sa važećim procedurama i standardima;vrši i sve
druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje odredi pomoćnik Općinskog načelnika i šef
Odsjeka.
06.Opis poslova: vodi prvostepeni postupak i vrši uviđaj na licu mjesta u upravnim stvarima iz
pitanja iz nadležnosti odsjeka i to u postupcima rješavanja zahtjeva za izdavanje urbanističkih
saglasnosti, odobrenja za gradnju, postupcima tehničkog pregleda i izdavanja upotrebnih dozvola,
izdavanje odobrenja za zauzimanje javnih površina, izdavanje uvjerenja i te drugim postupcima koji
su u nadležnosti Odsjeka; vrši izradu nacrta upravnih akata o visini troškova naknade za zauzimanje
javnih površina, naknade za postavljanje sadržaja koji su u nadležnosti odsjeka, troškova tehničkog
pregleda i nacrte drugih akata koje izdaje Služba; vodi postupak u predmetima koji se odnose na
oblast prostornog planiranja i izradu i izmjene ili dopune planske dokumentacije, priprema pisane
obavijesti za fizička ili pravna lica i ostale subjekte; radi na izradi nacrta ugovora o djelu i drugih
ugovora i sporazuma; vodi aktivnosti na praćenju realizacije ugovora i sporazuma koji se odnose na
izradu planske dokumentacije i sl.; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz
nadležnosti Službe; prima stranke i daje im objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o
pitanjima iz nadležnosti Službe; sarađuje sa nadležnim ministarstvima i drugim organima uprave,
zavodima i organizacijama; odgovara za dosljednu realizaciju Plana korištenja javnih površina i
zakonskih i podzakonskih propisa koji regulišu ovu oblast; učestvuje u kreiranju i provođenju politike
gazdovanja i upravljanju javne površinama u vlasništvu Općine; učestvuje u formiranju i praćenju
evidencije korisnika javnih površina; učestvuje u formiranju i praćenju evidencije reklamnih i sličnih
sadržaja; priprema izvještaje o realizaciji podzakonskih propisa za čiju je realizaciju zadužen Odsjek;
ostvaruje saradnju sa općinskim Pravobranilaštvom i komisijama Općinskog vijeća, te eksternim
subjektima, organima i institucijama; učestvuje u izradi propisa, normativa, standarda, kategorija i
metodoloških osnova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i komunalnih poslova; vodi
internu evidenciju predmeta i sastavlja mjesečne i druge izvještaje o toku rješavanja i riješenosti
upravnih i drugih predmeta i dostavlja ih šefu Odsjeka; vrši izradu dokumenata i podataka prema
zahtjevu međunarodnog ISO standarda i postupa u skladu sa usvojenim procedurama i standardima;
vrši i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje odredi šef Odsjeka i pomoćnik
Općinskog načelnika.
07.Opis poslova: učestvuje u izradi plana javnih nabavki; prati realizaciju plana javnih nabavki u
pogledu planiranih sredstava, vrste postupka i zadatih rokova; kontroliše sve zahtjeve za pokretanje
postupka javne nabavke, u pogledu odobrenih sredstava po planu javnih nabavki; pokreće postupke
javnih nabavki u skladu sa utvrđenom dinamikom; vrši kontrolu zahtjeva za izdavanje narudžbenica
po ugovorima iz nadležnosti Službe; prati realizaciju ugovora, okvirnih sporazuma i direktnih
sporazuma iz nadležnosti Službe; vrši ispitivanje tržišta prije pokretanja javnih nabavki u postupku
direktnog sporazuma; izrađuje tenderske dokumentacije; provodi e-aukciju na portalu javnih nabavki
i koriguje jedinačne cijene nakon provedene e-aukcije; vodi evidenciju svih dobavljača; vrši poslove
vezano za provođenje procedura javnih nabavki iz nadležnosti i za potrebe Općine i Službe; ostvaruje
kontakte, saradnju, pruža stručnu pomoć i edukaciju službenika u Općini koji su nadležni u
provođenju Plana javnih nabavki; pruža stručne upute Službama na specificiranju tehničkih zahtjeva;
prati zakonske propise i stara se o dosljednoj primjeni propisa; priprema i izrađuje ugovore, okvirne
sporazume po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe; dostavlja službama
ugovore, okvirne sporazume, direktne sporazume na zaključivanje istih i praćenje realizacije;
priprema tendersku dokumentaciju za javne nabavke u skladu sa zakonskim propisima; vodi
evidenciju svih dobavljača; stara se i odgovoran je za održavanje i poboljšanje kvaliteta upravljanja
ISO standarda; odgovoran za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; vrši i sve druge
poslove koji se odnose na ovo radno mjesto , koje odredi šef Odsjeka i pomoćnik Općinskog
načelnika; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Općinskog načelnika.
08.Opis poslova: prati službene objave zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Službe o čemu
obavještava pomoćnika Općinskog načelnika; učestvuje u izradi novih i dopuni usvojenih procedura;
učestvuje u izradi mjesečnih operativnih i godišnjih programa i planova rada, kao i mjesečnih i
godišnjih izvještaja o radu Službe; usmeno ili pismeno upoznaje Pomoćnika općinskog načelnika o
eventualnim zapažanjima nepoštivanja propisa i procedura koje Služba primjenjuje u svom radu i
daje prijedloge za njihovo rješavanje; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga odluka, zaključaka i drugih
akata, koji se odnose na poslove osnovne djelatnosti Službe; izrađuje prijedloge ugovora; vrši
izdavanje uvjerenja iz službene evidencije; brine o poštivanju zakonskih normativa iz nadležnosti
Službe; daje pismene odgovore po zahtjevima, mišljenja, prijedloge i sugestije, kada je to zatraženo
od Službe; prati realizaciju zaključaka i preporuka Općinskog načelnika; prikuplja informacije i daje
odgovore na postavljena vijećnička pitanja, iz djelokruga rada Službe; učestvuje u procesima
održavanja i poboljšavanja kvaliteta upravljanja, prema zahtjevima ISO standarda; učestvuje u
procesu strateškog planiranja i izrađuje Informacije o realizaciji Strategije za oblasti u okviru ovog
radnog mjesta; sarađuje sa Službom za upravljanje lokalnim razvojem; vodi statističke i druge
podatke, te izrađuje Informacije iz oblasti ovog radnog mjesta; vodi registar nekretnina u vlasništu
Općine u kojima se odvijaju pojedine aktivnosti koje su propisane ovim radnim mjestom; brine se o
ažuriranju podataka, saopštenja, obavještavanja i dostavljanja istih za potrebe zvanične web stranice
Općine, vezano za djelatnost ovog radnog mjesta; vrši i druge poslove ovog radnog mjesta, koje mu
odredi pomoćnik Općinskog načelnika.
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:
Poziciju 01:
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,
pravni fakultet,
- najmanje 1 godina radnog staža,
- poznavanje rada na računaru
Poziciju 02:
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,
fakultet pravne ili ekonomske struke ili fakultet za javnu upravu,
- najmanje 2 godine radnog staža,
- poznavanje rada na računaru
Poziciju 03:
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS
bodova, ekonomski fakultet,
- najmanje 2 godine radnog staža,
- poznavanje rada na računaru
Poziciju 04:
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno, visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS
bodova, ekonomski ili pravni fakultet,
- najmanje 2 godine radnog staža,
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika
Poziciju 05:
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS
bodova, pravni fakultet,
- najmanje 3 godine radnog staža
- poznavanje rada na računaru
Poziciju 06:
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS
bodova, pravni fakultet,
- najmanje 2 godine radnog staža
- poznavanje rada na računaru
Poziciju 07:
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS
bodova, ekonomski ili pravni fakultet
- najmanje 2 godine radnog staža
- poznavanje rada na računaru
Poziciju 08:
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS
bodova, fakultet pravne ili upravne struke
- najmanje 1 godina radnog staža
- poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu.
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo, sa
pozivom na broj 1213/19”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare