Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za društvene djelatnosti i koordinator u centru za pružanje usluga građanima pri Službi za opću upravu i društvene djelatnosti

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Cazin
Rok prijave:
01.08.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Grada Cazin, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Cazin-Viši stručni saradnik za društvene djelatnosti i koordinator u centru za pružanje usluga
građanima pri Službi za opću upravu i društvene djelatnosti -1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: Vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za unapređenje pružanja usluga
građanima; vrši izradu prijedloga svih opštih i pojedinačnih akata iz djelokruga službe u postupku
donošenja rješenja-uvjerenja; učestvuje u izradi informacija, analiza i izvještaja iz djelokruga Službe;
u saradnji sa nadležnim institucijama iz oblasti zaštite kulturno-historijskog i graditeljskog naslijeđa
predlaže mjere za unapređenje zaštite takvih objekata na području Grada; prikuplja podatke o stanju
i potrebama stanovništva u oblasti obrazovanja i kulture; izradjuje dugoročne i godišnje programe i
projekte za unapredjenje u ovim oblastima na podučju Grada; uspostavlja saradnju sa sportskim,
kulturnim i drugim javnim ustanovama te saradnju sa nevladinim, domaćim i medjunarodnim
institucijama u ovoj oblasti; u saradnji sa gradskom komisijom priprema i prati raelizaciju konkursa
za dodjelu gradskih stipendija; uspostavlja i redovno ažurira bazu podataka o školskoj infrastrukturi
na području grada; učestvuje u izradi programa i projekata koji se odnose na unapređenje školske
infrastrukture; učestvuje u izradi informacija o stanju u oblasti školske infrastrukture na području
Grada; surađuje na izradi i implementaciji općinske razvojne strategije u oblasti školske
infrastrukture; sređuje i obrađuje podatke neophodne za izradu programa i projekata iz oblasti
socijalnih, obrazovnih, kulturno zabavnih i drugih potreba mladih; sarađuje sa omladinskim
organizacijama i pruža im savjetodavnu i drugu stručnu pomoć u provođenju omladinske politike na
lokalnom nivou; učestvuje u izradi programa i projekata kulturnih manifestacija u organizaciji grada;
suradjuje na izradi programa obilježavanja značajnih datuma i dogadjaja grada; vodi evidenciju o
korisnicima osnovnog obezbjeđenja učesnika NOR-a; vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih
materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji- sedmični, mjesečni); prati i istražuje
promjene i pojave u oblasti opće uprave i njihov uticaj na kvalitet pružanja usluga građanima, te vrši
izradu potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim promjenama i pojavama; prikuplja , sređuje,
evidentira, kontroliše i vrši obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavlja
odgovarajuće dokumentacione materijale o pokazateljima u oblasti pružanja usluga građanima;
učestvuje u pripremi i ažuriranju brošura i obrazaca iz nadležnosti službe u saradnji sa
namještenicima u šalter Sali; pomaže u uređivanju biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih
materijala i stručne literature; pomaže i daje prijedloge Šefu službe oko organiziranja rada u šalter
Sali (centar za pružanje usluga); obezbjeđuje koordinaciju rada službenika i namještenika u šalter
Sali (centar za pružanje usluga); održava neposredan kontakt sa strankama i na njihovo usmeno
traženje pruža sve raspoložive informacije o predmetu stranke u skladu sa zakonom nakon kontakta
sa službenicima iz određenih oblasti, načinu ostvarivanja zahtjeva stranke, troškovima ostvarivanja
prava i obaveza građana u postupcima u gradskoj upravi, rokovima za rješavanje, taksama i slično;
priprema izvještaje o radu centra i dostavlja šefu Službe; uredno vodi dnevnik rada koji se odnosi na
pitanja stranaka i odgovore koji su istima dati; praćenje i proučavanje stanja i pojava na osnovu
prikupljenih podataka od voditelja postupka koji su neophodni u vezi sa zahtjevima stranaka koji su
u postupku rješavanja, zaprima, prikuplja opomene, preporuke, pritužbe na svoj rad kao i na rad
organa i tijela gradske uprave, te nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih obaveza; izdaje dozvole za odlazak u
pozadinske kacelarije za službe koje nemaju organiziran šalterski rad u Centru za usluge; stara se
o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; usmjerava stranke
na rješavanje problema u nadležne službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu
neposrednog rukovodioca.
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uslovi:
-VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
-radno iskustvo na poslovima struke 2 (dvije) godine nakon sticanja VSS,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru.

Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove iz
člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno
tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1.Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web
stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za
postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidati, koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave dokaze
o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove,
ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti
Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave
na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77 000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Cazin br.87/19”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare