Viši referent za arhivske poslove

10 dana
Poslodavac:
Federalni zavod za statistiku
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
10.04.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Sl. novine F BiH“, broj: 49/05) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku br. 01-02-985/18 od 19.9.2018. godine, direktor Federalnog zavoda za statistiku, objavljujeJAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta namještenika u Federalnom zavodu za statistikuViši referent za arhivske poslove - 1 izvršilac


Opći uslovi za poziciju: Propisani su čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH ( državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. 1. Ustava BiH).Posebni uslovi:

SSS, Srednja upravna škola, Ekonomska škola, Gimnazija ili druga srednja škola, stručni ispit, arhivistički ispit i najmanje deset mjeseci radnog staža.


Uz prijavu na javni oglas kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

Ovjerenu diplomu o završenoj školi (kandidati koji su školovanje završili van BiH, odnosno diplomu stekli u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, u obavezi su dostaviti ovjerenu kopiju nostrifikovane/priznate diplome)
Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja ili s upisanim neograničenim rokom trajanja)
Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci )
Potvrda ili uvjerenje o radnom stažu nakon završene srednje škole na poslovima SSS
Ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH
Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. I. Ustava BiH
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
Uvjerenje o položenom arhivističkom ispitu


U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit s tim da je dužan isti položiti kako je predviđeno čl. 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH (Sl. novine FBiH br. 49/05).

U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen arhivistički ispit s tim da je dužan isti položiti kako je predviđeno čl. 4. Pravilnika o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti radnika za rad sa arhivskom i registraturnom građom kod stvaraoca i imaoca (Sl. novine KS br. 40/18).

Napomena: Pod radnim stažom podrazumijeva se isključivo radni staž nakon stečene srednje školske spreme na poslovima srednje stručne spreme, uključujući pripravnički i volonterski staž na poslovima srednje stručne spreme, ali ne i staž stečen na poslovima osnovne, više ili visoke stručne spreme.

Napomena: Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na rad dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) prije preuzimanja dužnosti namještenika.Prijave na oglas sa kratkom biografijom te nazivom pozicije na koju se kandidat prijavljuje kao i dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom (na poleđini napisati ime i prezima i adresu stanovanja) u roku od 15 dana od dana objavljivanja na adresu:

Federalni zavod za statistiku

Ul. Zelenih beretki br. 26

71 000 S a r a j e v o

sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos – NE OTVARATI“Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Kontakt podaci

Naziv preduzeća: Federalni zavod za statistiku

Brza prijava
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare