Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent – knjigovođa

- dana
Poslodavac:
Općina Novo Sarajevo
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
25.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 49/05), Općinski načelnik objavljuje
J A V N I O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Nakon iskazane potrebe, vrši se prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, i to:

Opis poslova za poziciju 4.:
- kontira i knjiži pomoć ratnim vojnim invalidima I grupe invalidnosti,
- kontira i knjiži stipendije za djecu Srebrenice,
- kontira i knjiži stipendije za djecu boraca, RVI, šehidsku, odnosno djecu palih boraca i civilnih
žrtava rata,
- kontira i knjiži osnovno obezbjeđenje i porodični dodatak,
- kontira i knjiži isplate naknada po Zakonu o dopunskim pravima boraca /isplate nosiocima i
članovima porodice nosioca najviših ratnih priznanja, isplata ratnim vojnim invalidima kojima je
priznato pravo na tuđu njegu i pomoć drugog lica, isplate nosiocima “Patizanske spomenice 1941.” i
troškova sahrane/,
- kontira i knjiži jednokratne pomoći iz Granta pojedinicima iz fonda BIZ-a /analitički/,
- kontira i knjiži pomoći za alternativni smještaj,
- kontira i knjiži lične i porodične invalidnine,
- kontira i knjiži mjesečne pomoći djeci bez oba roditelja,
- vrši odlaganje faktura, izvoda, blagajni, rješenja u registratore,
- vrši razvrstavanje i slaganje uputnica po rejonima i iste odlaže u registratore,
- vrši obradu podataka za finansijski izvještaj,
- izrađuje saglasnosti za isplate naknada korisnika, a na osnovu punomoći i te saglasnosti dostavlja
šefu Odsjeka na ovjeru,
- pruža strankama potrebne informacije o pitanjima iz nadležnosti ovog radnog mjesta,
- obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje odredi šef Odsjeka.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Opći uslovi za pozicije 1., 2., 3. i 4.:
Opći uslovi propisani su članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji
Bosne i Hercegovine (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje
dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat
disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine).

Posebni uslovi za poziciju 4.: SSS - ekonomska škola, položen stručni ispit za rad u organima uprave,
najmanje 10 mjeseci radnog staža, poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene fotokopije):
1. Uvjerenje o državljanstvu BiH /ne starije od 6 mjeseci/;
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi. Kandidati koji su školovanje završili van Bosne i
Hercegovine, odnosno diplomu stekli u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, u obavezi su
dostaviti ovjerenu kopiju nostrifikovane/priznate diplome;
4. Uvjerenje o najmanje 10 mjeseci radnog staža, izdato od strane sadašnjeg ili ranijeg poslodavca iz
kojeg se vidi na kojem je radnom mjestu kandidat radio kod poslodavca kod kojeg je/bio zaposlen,
te koji je stepen stručne spreme bio predviđen za to radno mjesto i koliko je na tim poslovima
ostvario radnog staža ili uvjerenje PIO/MIO ukoliko su u navedenom uvjerenju popunjene, pored
ostalih i kolone stepena stručne spreme koji predstavljaju obilježje „školske spreme koja se traži na radnom mjestu“ i šifre radnog mjesta, odnosno ukoliko su u njih unesene šifre stepena stručne
spreme i šifre radnog mjesta koje je zaposlenik obavljao, odnosno obavlja;
5. Ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije
otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u
Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini;
6. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. Dokaz o poznavanju rada na računaru za pozicije 2., 3. i 4.;
8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz člana 31. Zakona o namještenicima u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine za pozicije 2., 3. i 4., uz mogućnost polaganja u roku od 6
mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Izabrani kanidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
poslova radnog mjesta /ne starije od 6 mjeseci/ prije stupanja na posao.
Kandidat koji bude primljen u radni odnos podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.
Priložena dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a isti će biti objavljen i na web stranici Općine Novo Sarajevo.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti (na poleđini koverte naznačiti ime i prezime i adresu stanovanja) putem protokola Općine ili preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA NOVO SARAJEVO
ul. Zmaja od Bosne 55
71 000 Sarajevo
sa naznakom:
„ Prijava na Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos – NE OTVARATI“

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Svi kandidati čije su prijave blagovremene i potpune, odnosno svi kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog
oglasa, biti će pozvani na intervju-razgovor sa članovima Komisije.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nedžad Koldžo
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare