Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.05.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši asistent

- dana
Poslodavac:
Šumarski fakultet u Sarajevu
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
28.05.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: UNIVERZITET U SARAJEVU
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (‘’Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17 ), člana 201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine), Prijedloga Vijeća fakulteta broj: 01/6-932/20 od dana 08.04.2020. godine i na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-9-55/20 od dana 29.04.2020.godine u Sarajevu raspisuje:

K O N K U R S
za izbor u akademsko zvanje

1. VIŠI ASISTENT za naučnu oblast: ‘’Uzgajanje šuma i urbanog zelenila’’…………1 izvršilac
(radni odnos na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom)

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je da kandidat ispunjava uslove utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/17) i članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11. 2018. godine):

A.) Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij), odnosno integrisani ciklus studija, proveden izborni period u zvanju asistenta i sa najnižom prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3.5 i uvjeti navedeni u članu 115. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju i članu 193. stav (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Uz prijavu na konkurs za izbor višeg asistenta, kandidat prilaže dokaze da ispunjava minimalne uslove za izbor, kako slijedi:
a) Biografiju/životopis (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor;
b) Diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju;
c) Rješenje/a o priznatim inostranim visokoškolskim kvalifikacijama ukoliko su gore navedene diplome stečene van područja BiH;
d) Dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta;
e) Uvjerenje o prosjeku ocjena sa prvog i drugog ciklusa studija;
f) Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;
g) Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ukoliko kandidat iste posjeduje;
h) Izvod iz matične knjige rođenih;
i) Uvjerenje o državljanstvu.
Napomena: Navedena dokumentacija se dostavlja u originalnu ili ovjerenoj kopiji.
• Kandidat je dužan da pored navedene dokumentacije dostavi i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.

• Član akademskog osoblja u zvanju asistenta može biti izabran u zvanje višeg asistenta i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uvjete za izbor u zvanje višeg asistenta i ako je proveo u nastavi najmanje dvije godine nakon posljednjeg izbora, te ukoliko je od propisanih uvjeta za izbor u zvanje višeg asistenta dodatno objavio najmanje dva naučna rada u oblasti za koju se bira ili ako je u nastavi proveo najmanje dvije godine i upisao treći ciklus studija i uspješno izvršio sve svoje obaveze i položio sve ispite sa prve godine ovog studija.

• Uslovi za izbor kandidata u akademsko zvanje viši asistent utvrđeni su u članovima 94., 96., 100., 101., 102. i 103. Zakona o visokom obrazovanju (‘’Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i članovima 192., 193., 194. i 196. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično na protokol, soba 115/I ili putem preporučene pošte na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET
ZAGREBAČKA br. 20,
71 000, SARAJEVO
SA NAZNAKOM:
"Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom naučne oblasti na koju konkuriše".

Detaljnije informacije i upute možete dobiti putem kontakt telefona: 033/812-492.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare