Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Urbanističko-građevinski i inspektor za ceste u Službi za civilnu zaštitu i inspekcijske poslove

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Trnovo
Rok prijave:
22.01.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16), a na zahtjev Općine Trnovo, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Trnovo

Radna mjesta:


01.Urbanističko-građevinski i inspektor za ceste u Službi za civilnu zaštitu i inspekcijske
poslove – 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor, odnosno kontrolu nad radom sudionika gradnje,
održavanja gradnje, kvaliteta upotrebljenih i ugrađenih građevnih proizvoda i primjene svih
pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti urbanizma i građenja; vrši inspekcijski nadzor nad
provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: lokalne i nekategorisane ceste, njihovu
gradnju, rekonstrukciju, korištenje i održavanje, upravljanje i zaštitu lokalnih i
nekategorisanih cesta, njezine infrastrukture, zaštitni cestovni pojas i njegovo korištenje; vrši
pregled objekta, prostora, procesa rada, dokumente i slično, kao i druge radnje u cilju
utvrđivanja činjeničnog stanja u skladu sa zakonskim nadležnostima; donosi rješenja kojima
naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti te vodi evidenciju o svim inspekcijskim
pregledima i poduzetim upravnim mjerama; u slučaju povrede zakona ili drugog propisa, u
slučaju kao što je prekršaj ili krivično djelo, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog
postupka ili krivičnu prijavu zbog učinjenog krivičnog djela nadležnom tužilaštvu; provodi i
prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo provođenje u skladu
sa zakonom; poduzima odgovarajuće preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja
štetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa čije
izvršenje nadzire, kao što su: upozorenje fizičkih i pravnih lica na obavezu iz propisa,
ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i slično;
zapisnikom, izuzetno, može narediti izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi otklanjanja
neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu; dužan je pismeno zatražiti od
nadležne službe Općine da oglasi ništavnim rješenje o urbanističkoj saglasnosti, odnosno
rješenje o odobrenju za gradnju, ako utvrdi da je to rješenje donešeno protivno odredbama
zakona; za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika izrađuje stručne analize,
informacije, materijale koji se odnose na pitanja iz svog djelokruga rada; prima stranke i daje
usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na predstavke stranaka koje
se odnose na pitanja iz njegovog djelokruga rada; poduzima upravne radnje i mjere kojima
se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti i donosi odgovarajuća rješenja;
podnosi prijedloge za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica i organa; vrši
kontrolu izvršenja donesenih rješenja i vodi evidenciju o istim; ostvaruje saradnju sa
nadležnim kantonalnim, odnosno gradskim i općinskim inspektorima o pitanjima koja su od
zajedničkog interesa u vršenju inspekcijskog nadzora, za potrebe Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika; izdaje prekršajne naloge i podnosi nadležnim organima zahtjeve za
pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka; izrađuje stručne analize, informacije, materijale
koji se odnose na pitanja iz svog djelokruga rada; prima stranke i daje usmena pojašnjenja
iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na predstavke stranaka koje se odnose na pitanja
iz njegovog djelokruga rada; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu se stave u nadležnost,
kao i poslove koje mu odredi rukovodioc organa državne službe i Općinski načelnik u vezi
sa pitanjima njegovog radnog mjesta.
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:

Poziciju 01:
- VSS – VII stepen obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, završen građevinski ili arhitektonski fakultet,
- položen stručni ispit,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): fakultetsku diplomu
(nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od
država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), dokaz da su zaposleni u organu
državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne
službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa, dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Trnovo sa pozivom
na broj 1142/19”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare