Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.03.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tehnički sekretar

- dana
Poslodavac:
Opština Višegrad
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Višegrad
Rok prijave:
27.03.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 66, 67, 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima
u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), člana 87. Statuta Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine
Višegrad”, broj 6/17 i 3/19) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta Opštinske uprave Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”,
br. 10/17, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 14/18, 16/8, 2/19, 6/19, 1/20 i 2/20), načelnik
opštine Višegrad r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika
u Opštinskoj upravi Višegrad
I – Raspisuje se Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika, na neodređeno vrijeme, u Opštinskoj upravi Opštine
Višegrad, na radno mjesto:

Stručna služba načelnika opštine:
– stručni saradnik – tehnički sekretar …………………………..jedan (1) izvršilac.
II – Opis poslova
Stručni saradnik – tehnički sekretar
Obavlja poslove vezane za najavu i prijem stranaka kod načelnika i zamjenika načelnika opštine, uspostavlja telefonske veze za njihove potrebe,
vrši prijem i otpremu pošte putem telefaksa te obavlja i druge poslove koji
mu se stave u nadležnost.
Kategorija: sedma kategorija.
Zvanje: stručni saradnik trećeg zvanja.
III – Opšti uslovi za kandidate:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo
kom nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, u
skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16),
7. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine i da
se nije povinovao naredbi da se pojavi pred Sudom (član IX stav 1. Ustava
BiH).
IV – Posebni uslovi za kandidate
Osim opštih, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:
– SSS – srednja stručna sprema društvenog smjera,
– šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
Izuzetno, status službenika može steći lice koje je u drugim organima
ili organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit i koje se može primiti
na rad ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana
zaposlenja. Ako ne položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje mu radni odnos.
V – Nespojivost
Kandidati ne mogu obavljati dužnost ili biti na položaju koji su u suprotnosti sa čl. 43, 44. i 45. Zakona o lokalnoj samoupravi.
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze (original ili
ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i
Hercegovine,
2. foto-kopiju lične karte,
3. ovjerenu kopiju diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi,
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi (kandidati koji
nemaju položen stručni ispit dostavljaju potpisanu i od nadležnog organa
ovjerenu izjavu kojom se obavezuju da će položiti stručni ispit u roku od
šest mjeseci od dana zaposlenja) ili rješenje o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad
u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11,
85/11 i 7/15),
5. uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
6. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci),
7. izjavu da ne služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu
Jugoslaviju i da nije po optužbom tog suda, a da se nije povinovao nalogu da
se pojavi pred Sudom (član IX tačka 1. Ustava BiH),
8. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
9. uvjerenje da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim
za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave.
Za dokaze iz t. 5, 6. i 7. opštih uslova kandidati dostavljaju potpisanu i
od nadležnog organa ovjerenu izjavu, a dokaz pod tačkom 3. opštih uslova
dužan je da dostavi izabrani kandidat nakon okončanja imenovanja.
Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa biće pozvani
na intervju.
Imajući u vidu ovlašćenja ombudsmana, koja proističu iz člana 16.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske,
vezano za prigovore na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u
podnesena dokumenta, te se iz tog razloga dokumenta priložena uz prijavu na
Konkurs neće vraćati kandidatima.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske
uprave Višegrad, svakim radnim danom od 7.30 do 15.30 časova, ili poštom,
na adresu: Opština Višegrad, Andrićgrad bb, 73 240 Višegrad, sa naznakom:
Prijava na Javni konkurs za popunu upraženog radnog mjesta u statusu službenika u Opštinsku upravu Višegrad.
IX – Objavljivanje
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Večernje novosti” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”. Ako Konkurs ne bude istovremeno
objavljen, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Ako više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će
imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog
vojnog invalida i boraca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti,
kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova
iz čl. 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica
poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Lepa Cvijetić Vasiljević, samostalni stručni saradnik za poslove načelnika
opštine – šef Kabineta, kontakt telefon: 058/630-890.
Broj: 02-120-1/20
12.2.2020. godine Načelnik opštine,
Višegrad Mladen Đurević, s.r.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare