Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tajnk općinskog vijeća (m/ž)

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Čitluk
Rok prijave:
25.06.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1.
Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u
Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14) i članka 5.
Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog natječaja i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
na zahtjev Općine Čitluk, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Čitluk


01. Tajnik Općinskog vijeća - 1 (jedan) izvršitelj


01. Opis poslova: obavlja sve stručne i druge poslove od značaja za rad Općinskog vijeća,
Kolegija Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća Čitluk; pomaže vijećnicima u
ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika u Vijeću; preuzima od predsjednika prijedloge upućene
Vijeću i daje ih na daljnju obradu odgovarajućim službama; sudjeluje u pripremi sjednica
Općinskog vijeća, prati realizaciju odluka, rješenja i zaključaka, te drugih akata Općinskog
vijeća; sudjeluje u pripremi sjednica Kolegija i radnih tijela prati realizaciju akata Kolegija i
radnih tijela Općinskog vijeća Čitluk; obavlja poslove vezane za organizaciju i održavanje
sjednica; obavlja poslove vezane za dostavu i objavu akata donesenih na sjednicama Vijeća,
kao i dostavljanju zaključaka Vijeća nadležnim organima radi njihovog provođenja; obavlja
poslove vezane za financijsku i pravno-tehničku obradu akata vezanih za rad i poslovanje
Vijeća; sudjeluje u izradi Programa rada Vijeća, godišnjih izvješća i polugodišnjih informacija
o radu Općinskog vijeća Čitluk; sudjeluje u pripremi teksta Statuta općine Čitluk i Poslovnika
o radu Vijeća u suradnji sa Odborom za Statut, Poslovnik i propise; osigurava tonsko
snimanje sjednica Vijeća te radi zapisnike sa sjednice Općinskog vijeća, Kolegija i radnih
tijela Vijeća; nadzire pravovremenu dostavu Vijeću izvješća, zatim dostavu mišljenja i
amandmana dostavljenih od radnih tijela, vijećnika i Općinskog načelnika; obavlja poslove
naredbodavatelja u oblasti financijsko-materijalnog poslovanja Vijeća; vodi evidencije i čuva
originale propisa i drugih općih akata Općinskog vijeća i stara se o njihovom blagovremenom
objavljivanju; vodi evidenciju akata poslovanja i čuva dokumentaciju o radu, prati realizaciju
izvršenja strateških ciljeva razvoja općine; vodi evidenciju o aktivnostima općinskih vijećnika i
ostalih ovlaštenih predlagača; uspostavlja suradnju s drugim općinskim vijećima,
međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u svim pitanjima koja se tiču rada
Općinskog vijeća; vodi dnevni plan sastanaka i obveza predsjednika Općinskog vijeća;
obavlja svakodnevno, u suradnji sa svim službama za upravu, prikupljanje i sređivanje
podataka koji se prezentiraju preko općinske Web stranice, Internet-a, Info-pulta i ostalih
vrsta multimedijske prezentacije; uređuje elektronsku bazu podataka Općinskog vijeća;
obrađuje podatke i stara se o rokovima koji se moraju poštovati za prezentiranje podataka na
Web stranici, Internetu i Info-pultu općine; analizira i predlaže mjere poboljšanja
funkcioniranja komunikacije općinskih tijela uprave i korisnika usluga putem Web-a, Interneta
i Info-pulta; uređuje Službeno glasilo Općinskog vijeća; obavlja i druge stručne i
administrativne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su mu dati
u nadležnost
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija, Zapadnohercegovački kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti:
- VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje s
240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – pravne
struke
- najmanje 7 (sedam) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računalu


Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uvjetima iz konkursa, (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačkoneretvanski i Zapadnohercegovački kanton ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radna mjesta stručnog suradnika (pozicije: 04 i 05) koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz
prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i
Hercegovine - prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 10/18 i 9/19) i
Pravilniku o pravilima i postupku provođenja javnog natječaja i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje natječajne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove
objave u Službenim novinama Federacije BiH, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz
natječajne procedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
natječaja u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Čitluk"
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:šest do deset godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare