Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tajnik Općinskog vijeća

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava, Nauka i obrazovanje, Poslovno savjetovanje i vođenje, Pravo
Mjesto rada:
Kiseljak
Rok prijave:
20.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj 7/11) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Kiseljak, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kiseljak
5 / 796
Radna mjesta:

04. Tajnik Općinskog vijeća – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: obavlja sve stručne i druge poslove od značaja za rad Općinskog vijeća,
Kolegija Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća Kiseljak; pomaže vijećnicima u
ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika u Vijeću; preuzima od predsjednika prijedloge
upućene Vijeću i daje ih na daljnju obradu odgovarajućim službama; sudjeluje u pripremi
sjednica Općinskog vijeća, prati realizaciju odluka, rješenja i zaključaka, te drugih akata
Općinskog vijeća; sudjeluje u pripremi sjednica Kolegija i radnih tijela prati realizaciju akata
Kolegija i radnih tijela Općinskog vijeća Kiseljak; obavlja poslove vezane za organizaciju i
održavanje sjednica; obavlja poslove vezane za dostavu i objavu akata donesenih na
sjednicama Vijeća, kao i dostavljanju zaključaka Vijeća nadležnim organima radi njihovog
provođenja; obavlja poslove vezane za financijsku i pravno-tehničku obradu akata vezanih
za rad i poslovanje Vijeća; nadzire pravovremenu dostavu Vijeću izvješća, zatim dostavu
mišljenja i amandmana dostavljenih od radnih tijela, vijećnika i Općinskog načelnika; vodi
evidencije i čuva originale propisa i drugih općih akata Općinskog vijeća i stara se o njihovom
blagovremenom objavljivanju; vodi evidenciju akata poslovanja i čuva dokumentaciju o radu,
prati realizaciju izvršenja strateških ciljeva razvoja općine; vodi evidenciju o aktivnostima
općinskih vijećnika i ostalih ovlaštenih predlagača; uspostavlja suradnju s drugim općinskim
vijećima, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u svim pitanjima koja se tiču
rada Općinskog vijeća; uređuje elektronsku bazu podataka Općinskog vijeća; obrađuje
podatke i stara se o rokovima koji se moraju poštovati za prezentiranje podataka na Web
stranici, Internetu i Info-pultu općine; uređuje Službeno glasilo Općinskog vijeća; obavlja i
druge stručne i administrativne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim
propisima koji su mu dati u nadležnost; Tajnik općinskog vijeća za svoj rad odgovara
Općinskom vijeću i općinskom načelnikuRegija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:

Radno mjesto 04:
- VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
studiranja društveni smjer,
- najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati, za stručnog suradnika (pozicija 03.), koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom
SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Kiseljak sa pozivom na broj: 5/796“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:šest do deset godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare