Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.05.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tajnik Gradskog vijeća

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Livno
Rok prijave:
15.05.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“,
broj 1/14, 5/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev
Gradskog vijeća Livno, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Stručnoj službi Gradskog vijeća Livno

-Tajnik Gradskog vijeća - 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina

Opis poslova: izravno rukovodi Stručnom službom Gradskog vijeća Livno; predstavlja i
zastupa Službu; organizira i osigurava zakonito, učinkovito i pravodobno obavljanje svih
poslova iz mjerodavnosti Službe; donosi opće i pojedinačne akte za koje je ovlašten i
poduzima druge mjere za obavljanje poslova iz mjerodavnosti Službe; odlučuje, sukladno
zakonu, o pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz
radnog odnosa; po potrebi priprema i donosi periodični program rada Službe; osigurava
suradnju Službe s Gradskim vijećem, službama za upravu i drugim službama Grada Livno,
drugim tijelima uprave i pravnim osobama; odgovara za korištenje financijskih i materijalnih
potencijala; pomaže predsjedniku u pripremanju sjednica i organiziranju rada Gradskog
vijeća; osigurava čuvanje i uporabu pečata Gradskog vijeća i Službe; brine o informiranju
javnosti o radu Gradskog vijeća putem nadležne službe Grada; obavlja posebne zadatke
utvrđene Poslovnikom o radu Gradskog vijeća i druge poslove koje mu povjeri Gradsko
vijeće; obavlja i druge poslove za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton 10 regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti:
- VSS (VII stupanj) pravni fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III Ciklusa
Bolonjskog sustava školovanja (najmanje 240 ECTS) pravnog smjera,
- najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva u struci,
- poznavanje rada na računalu

Uvjeti: pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne
službe u HBŽ:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu
otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno
sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog
mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje
prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili
koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine
zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela,
čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili
zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom
zakonu.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela
Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (dokaz o nostrifikaciji diplome, ukoliko fakultet
nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine)
3. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može
se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
4. dokaz o poznavanju rada na računalu,


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu
općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom
ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete
navedene u tekstu javnog konkursa.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima
javnog konkursa, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog konkursa.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Stručnoj službi Gradskog vijeća Livno sa pozivom na br. 121/19 »
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:šest do deset godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare