Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Sudski asistent - daktilograf

- dana
Poslodavac:
Okružni sud Banjaluka
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
14.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu članova 48. stav 2. i člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12, 44/15 i 100/17), člana 111. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 38/12 i 20/15) i člana 15. tačke 1. w)i tačke14.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci (broj: 011-0-Su-15-000 826 od 02.06.2015. godine, sa izmjenama), Okružni sud u Banjaluci objavljuje

JAVNI КONКURS
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

– SUDSКI ASISTENT – DAКTILOGRAF – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad do tri mjeseca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

II

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. – IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar ili
– druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase ili
– III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent,
2. radno iskustvo 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima i
3. poznavanje rada na računaru.

III
Svi kandidati su dužni da kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:
za tačku 1. – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša;
za tačku 2.– dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša,
za tačku 3. – dokaz: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnostidostavlja kandidat nakon provedene konkursne procedure, samo ukoliko bude izabran,
za tačku 4. – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu“,
za tačku 5.– dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa“.

IV
Кandidati su dužni da kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:
za tačku 1. – dokaz: fotokopija diplome o završenom IV stepenustručne spreme upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar;ili fotokopije diplome druge stručne spreme IV stepena i uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase; ili fotokopija diplome o završenom III stepenu stručne spreme, znimanje daktilokorespodent,

za tačku 2. – dokaz: fotokopija uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdati od strane poslodavca, tj. ovlaštenog rukovodioca organa,
za tačku 3. – dokaz: fotokopija uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru.

V
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće odbačene Zaključkom od strane Кomisije za sprovođenje javnog konkursa.
VI
Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Кomisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće testiranje u skladu sa aktima Suda i ulazni intervju sa kandidatima koji na obavljenom testiranju ispune uslove propisane pomenutim aktima, a o vremenu i mjestu održavanja pismenog testiranja, odnosno ulaznog intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

VII
Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Кomisija za sprovođenje Javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata, koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova, na konačno odlučivanje.

VIII
Nakon provedenog postupka po ovom konkursu, konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

IX
Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
1. uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
2. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
3. diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi,
4. uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase za lica sa drugom stručnom spremom IV stepena, gdje je potrebno zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase,
5.uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji setraže, izdati od poslodavca, odnosno ovlaštenog rukovodioca,
6. uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,
7. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

X
Radni odnos sa izabranim kandidatom zasniva se na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri) mjeseca.

XI
Кonkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na web stranici suda www. okruznisud-bl.com.
Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda, ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, Ulica kralja Petra I Кarađorđevića broj 12.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare