Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.02.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik za zaštitu od požara i vatrogastvo

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Žepče
Rok prijave:
27.02.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Žepče, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Žepče


5/649- Stručni suradnik za zaštitu od požara i vatrogastvo - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: organizira i provodi mjere zaštite od požara i vatrogastva na području Općine, prati i proučava stanje i pojave u oblasti zaštite od požara i vatrogastva i vrši izradu potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama, te na osnovu obrade prikupljenih podataka predlaže mjere i postupke za rješavanje utvrđenih problema i unapređenja stanja u ovoj oblasti, organizira vodosnabdijevanje područja općine po ukazanoj potrebi, predlaže rješenja koja osiguravaju cjelovito, pravovremeno i racionalno provođenje mjera zaštite od požara, sudjeluje u izradi operativnog plana za rukovođenje akcijama gašenja šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru širih razmjera, te u radu operativne grupe, sarađuje sa analitičkom grupom Centra za obavještavanje i drugim nadležnim organima i institucijama, sarađuje sa članovima štabova, prati i proučava stanje i pojave zaštite i spašavanja te na osnovu obrade prikupljenih podataka, predlaže mjere i postupke za rješavanje utvrđenih problema i unapređenja stanja u ovoj oblasti, sudjeluje u aktivnostima i mjerama u zaštiti i spašavanju i to: sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, evakuacija, zbrinjavanje ugroženih i stradalih, zamračivanje, zaštita i spašavanje od radioloških, kemijskih i bioloških sredstava, zaštita i spašavanje od rušenja, zaštita i spašavanje na vodi i pod vodom, zaštita i spašavanje od požara, prva medicinska pomoć, zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla, asanacija terena, zaštita životne okoline, zaštita biljnih proizvoda i dr., izvršava i druge poslove i zadatke po nalogu rukovoditelja Službe.


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS- VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, fakultet političkih nauka, smjer sigurnosne i mirovne studije
- 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
- poznavanje rada na računaru,Prijavljivanje na konkurs:

1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Žepče"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare