Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik za upravne poslove iz komunalne tručni suradnik za pravnu pomoć

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Livno
Rok prijave:
18.06.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu članka 34. 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj
1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Livna, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Gradu Livno 03/749


01. Stručni suradnik za upravne poslove iz komunalne tručni suradnik za pravnu pomoć – 1 (jedan) izvršitelj


01.Opis poslova: vodi prvostupanjski upravni postupak i izrađuje rješenja iz oblasti komunalnih
naknada; vodi prvostupanjski upravni postupak i izrađuje rješenja u upravnim stvarima iz
nadležnosti Službe prema Odluci o komunalnom redu; ustrojava i vodi bazu podataka
obveznika plaćanja komunalne naknade; sudjeluje u izradi normativnih akata i ugovora iz
komunalne oblasti; sudjeluje u izradi analiza, izvješća i informacija iz komunalne oblasti; obavlja
i druge poslove i zadatke radnog mjesta koje mu povjeri pomoćnik gradonačelnika. Stručni
suradnik za svoj rad odgovoran je pomoćniku gradonačelnika.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton 10 regija, Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti:
- VSS (VII stupanj) pravni fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III Ciklusa bolonjskog
sustava školovanja (najmanje 180 ECTS) pravni smjer
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
- poznavanje rada na računalu


Uvjeti: pored posebnih uvjeta navedenih u internom oglasu kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz članka 35 Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe
u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII.
stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna
mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje
se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje
su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora
prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti,
morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u
javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine).
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se
naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
4. dokaz o poznavanju rada na računalu
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj
stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa uposleni u tijelu državne službe kao
namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za
namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog
stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,

NAPOMENE ZA KANDIDATE
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu
općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom
ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH,
www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete
navedene u tekstu javnog natječaja.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je
odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja,
dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta natječaja.

Nepotpune neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja
na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Gradu Livno sa pozivom na broj 149/19 “
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare