Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Travnik
Rok prijave:
22.06.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna ” broj 7/11),i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije BiH („Službene novine Feceracije BiH“, broj 13/19)Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,na zahtjevnačelnika Općine Travnik , objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Travnik 5/756

Radna mjesta:

01.Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima -1 (jedan) izvršilac02.Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti urbanizma, građenja i zaštite okoliša-1 (jedan)izvršilac
01.Opis poslova:Izrada pojedinačnihakata koja se odnose na prava, dužnosti iodgovornosti službenika inamještenika iz radnog odnosa ili u svezi radnog odnosa;pružanje pravne pomoći službenicima i namještenicima iz oblasti radnih odnosa;vodi matičnu evidenciju organa općinskih službi i izdaje uvjerenja na temelju tih evidencija;učestvuje uizradi prednacrta akata iz oblasti radnih odnosa, izrada izvješća natemelju odgovarajućih podataka;surađuje sa Zavodom MIO/PIO i Zavodom za Statistiku;stara se o realizaciji kadrovske politike i osigurava poštivanje i primjenu zakonskih principa kod zapošljavanja i principaiz ove oblasti;obavlja najsloženije poslove koji se odnose na radno-pravni status državnih službenika i namještenika;radi na utvrđivanju plana obuke i usavršavanja općinskih zaposlenika;vrši internu kontrolu u oblasti ljudskih resursa održavanjem i ažuriranjem osobnih dokumenata zaposlenih;obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika Općine.Posebni uvjeti:-VSS -VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistemastudiranja, pravne struke-3(tri) godineradnog staža u struci, nakon sticanja visokestručne spreme, -poznavanje rada na računaru.

02.Opis poslova:
Rješavanje po zahtjevima iz oblasti urbanizma, građenjai zaštite okoliša;vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (poseban ispitni postupak);izrada i donošenje pojedinačnih akata iz oblasti urbanizma, građenja i zaštite okoliša, te davanje prijedloga i inicijativa za poduzimanje odgovarajućih mjera;praćenje promjena u oblasti urbanizma, građenja i zaštite okoliša;izrada potrebne dokumentacije, te po potrebi obavljanje terenskog rada-uviđaj na terenu, praćenje postojećih, te predlaganje novih normativnih-pravnih akata iz oblasti urbanizma, građenja izaštite okoliša;uspostavljanje,izrada,vođenje i održavanje evidencije iz oblastiurbanizma, građenja I zaštite okoliša;izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije, tipski izvještaji, redovite i periodične informacije;obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.Posebni uvjeti:-VSS -VIIstručne spremeili visoko obrazovanjeprvog (najmanje 240 ECTS)drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistemastudiranja, pravne struke-3(tri) godinaradnog staža u struci, nakon sticanja visokestručne spreme,-poznavanje rada na računaru. Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz člana 25.Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:1.da je državljanin Bosne i Hercegovine;2.da je stariji od 18 godina;3.da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državneslužbe u Federaciji Bosne i Hercegovine;4.da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto; 5.da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini:6.da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje -potrebni dokumenti:
1.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencijewww.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spremeu skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kantonili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:O datumu, vremenu i mjestu polaganjaispita općeg znanja istručnog ispita kandidatiće biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba.Imena kandidata se ne objavljuju.Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ćese da je odustao od daljekonkursneprocedure.Kandidate, koji položestručni ispit (pismeni i intervju),Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokazao ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.Prijavu, sa traženim dokumentima, trebadostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FederacijeBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:“Javni konkurs za zapopunuradnog mjesta državnih službenika u Općini Travnik “ sa pozivom na broj:04-34-8-75/19V.D.
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare