Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 11.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za socijalnu i porodičnu zaštitu i civilne žrtve rata

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Zeničko-dobojski kanton
Rok prijave:
11.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona kantona”, broj 3/12 ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev ministra Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona
5 / 709

- Stručni savjetnik za socijalnu i porodičnu zaštitu i civilne žrtve rata – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala od značaja za oblasti socijalne zaštitte, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, izrada elaborata, studija, programa, prijedloga projekata,
planova i procjena u predmetnim oblastima, inicira i priprema programe istraživanja u predmetnim oblastima uz predlaganje metodoloških rješenja kao i rad na tim
programima, izrađuje analitičke informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipski izvještaj, redovne ili periodične informacije i sl.), prati i istražuje socijalno-patološke pojave, socijalne probleme i potrebe građana, te inicira moguće mjere prevencije i rješavanja socijalnih problema i socijalnih potreba građana, obrada
trebovanja finansijskih sredstava za potrebe finansiranje prava koja finansira kanton, analiza izvještaja o potrošnji istih, kontrola naloga za doznaku sredstava, prati i proučava dejstva sistemskih rješenja utvrđenih u zakonima, drugim propisima i općim aktima, analizira dostignuti nivo izvršavanja zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti
socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, vrši arhiviranje
završenih predmeta i akata, sve poslove navedene u opisu radnog mjesta obavlja po procedurama utvrđenim ISO 9001:2000 standardima, izvršava i druge poslove i zadatke po nalogu pomoćnika ministra i za svoj rad odgovara istom.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
- VSS/VII stepen, fakultet političkih nauka, Odsjek za socijalni rad, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
- 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare