Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za saradnju sa dijasporom

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
17.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.14/17, 16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Gradskog organa uprave Grada Bihać, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Gradskom organu uprave Grada Bihać
3/699

-Stručni savjetnik za saradnju sa dijasporom -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovi odgovarajućih podataka u oblasti saradnje sa dijasporom; vrši stručne poslove vezane
za promociju grada kao lokaliteta povoljnog za ulaganje, a sve u cilju privlačenja domaćih i
inozemnih investicija/investitora; prezentira i promovira projekte i grad potencijalnim
investitorima i drugim zainteresiranim stranama, te održava komunikaciju s istim; vrši izradu svih
akata koji se odnose na vezu sa dijasporom i obavlja sve poslove koji se tiču odnosa sa dijasporom; vrši neposrednu komunikaciju sa građanima koji žive izvan zemlje sa ciljem boljeg i jednostavnijeg ostvarivanja njihovih potreba u Gradu; kreira, izrađuje i ažurira bazu podataka o poslovnim partnerima iz dijaspore; priprema i prezentira analize podataka o investitorima i priprema prijedloge sa kojim investitorima treba nastaviti saradnju, a u saradnji sa nadležnim službama; učestvuje u izradi, ažuriranju i prezentaciji Strategije razvoja Grada; učestvuje u
realizaciji aktivnosti sa međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, obrazovnim
institucijama, udruženjima, asocijacijama i drugim partnerima u kreiranju i implementaciji projekata; odgovara za zakonitost akata koje izrađuje iz opisa poslova radnog mjesta; obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i pomoćnik gradonačelnika; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku gradonačelnika.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bihać br.02/1-34-3288/18 od 14.06.2018.god., i to:
-diploma visokog obrazovanja - VII stepen visoko obrazovanje filozofske ili pedagoške struke
smjer engleski jezik i književnost ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija filozofske ili pedagoške struke smjer engleski jezik i
književnost,
-položen stručni ispit,
-najmanje tri godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru,
-aktivno znanje engleskog jezika (Pravilnik o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili
znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - „Službene novine FBiH", broj: 37/11, 84/15).

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul.
Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili
ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, kao i
kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa,
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.22/17).

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem
pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać

sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradskom organu uprave Grada Bihać: 108/18“.

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V. D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare