Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 07.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za ratarstvo i povrtlarstvo, Odsjek poljoprivrede i prehrambene industrije

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
07.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i člana 87. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona


4 / 47302. Stručni savjetnik za ratarstvo i povrtlarstvo, Odsjek poljoprivrede i prehrambene industrije - 1 (jedan) izvršilac02. Opis poslova: učestvuje u upravnom postupku u oblasti ratarstva i povrtlarstva, učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa; priprema podatke potrebne u postupku dodjele koncesije u oblasti poljoprivrede; priprema analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale u oblasti ratarstva i povrtlarstva , na osnovu odgovarajućih podataka; priprema i preduzima odgovarajuće mjere, radnje i postupke u cilju utvrđivanja stanja u oblasti ratarstva i povrtlarstva, i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti; učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije i proceduri javne nabavke za potrebe Odsjeka; vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u oblasti ratarstva i povrtlarstva i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih problema; obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji; prati i proučava stanja i pojave u oblasti ratarstva i povrtlarstva, na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka , sa prijedlgom mjera za rješavanje utvrđenih problema; vodi službene i druge propisane evidencije u oblasti ratarstva i povrtlarstva; prati realizaciju planova iz oblasti ratarstva i povrtlarstva, prikuplja podatke o realizaciji sjetve, žetve i obrade zemljišta; sarađuje sa privrednim subjektima iz oblasti ratarstva i povrtlarstva, obavlja poslove na izradi i realizaciji planova i projekata za unapijeđenje ratarstva i povtlarstva; učestvuje u pripremi programa rada i izvještaja o radu Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu odsjeka.


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:


Za poziciju 02.:

-VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - poljoprivredne struke - ratarski smjer, usmjerenje za biljnu proizvodnju ili opći odsjek,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon stečene visoke stručne spreme.Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisani sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski I Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona "Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare