Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.03.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog pravobranilaštva Općine Gradačac, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
u Općinskom pravobranilaštvu Općine Gradačac
4 / 447
- Stručni savjetnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac.

Opis poslova: prikuplja potrebne isprave od nadležnih organa i zemljišnoknjižnog ureda nadležnog suda za nepokretnosti čiji je nosilac prava jedinica lokalne samouprave, te pokreće i vodi odgovarajuće postupke za uknjižbu stvarnih prava u zemljišnu knjigu nadležnog suda, u skladu sa odredbom člana 361. Zakona o stvarnim pravima („Sl. novine FBiH", br. 67/13 i 100/13); priprema i izrađuje nacrte-prijedloga za uknjižbu stvarnih prava, tužbi, redovnih i vanrednih pravnih lijekova (u sporovima male vrijednosti i jednostavnim sporovima) i ostalih podnesaka; proučava pravne propise koji se imaju primijeniti na konkretan predmet, stručnu literaturu, načelna mišljenja i zauzete pravne stavove sudova i drugih institucija; pomaže općinskom pravobraniocu i zamjenicima općinskog pravobranioca u pripremanju složenijih predmeta po nalogu općinskog pravobranioca; zastupanje pred sudovima i upravnim organima u jednostavnim predmetima i sporovima male vrijednosti po ovlaštenju općinskog pravobranioca i obavlja i druge poslove po nalogu općinskog pravobranioca, odnosno zamjenika općinskog pravobranioca.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
-VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje I ili II ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja sa 240 ECTS bodova i više - završen pravni fakultet,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme,
-položen pravosudni ispit,
-poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine,
2.potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer potvrde / uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba ),
3.dokaz o položenom pravosudnom ispitu,
4.dokaz o poznavanju rada na računaru,
5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).


Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Općinskom pravobranilaštvu Općine Gradačac - 4/447"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare