Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za pravne poslove i nadzor

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
29.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16), a na zahtjev Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena
lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
06-1232
Radna mjesta:
01.Stručni savjetnik za nadzor nad finansijskim poslovanjem ustanova i udruženja iz
oblasti socijalne zaštite - Sektor za finansijsko –računovodstvene i pravne poslove,
Odjeljenje za finansijsko – računovodstvene i pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za pravne poslove i nadzor - Sektor za finansijsko –
računovodstvene i pravne poslove, Odjeljenje za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za pravne poslove - Sektor za finansijsko – računovodstvene I
pravne poslove, Odjeljenje za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
01.Opis poslova: obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odjeljenja za čije je vršenje potreban
visok stepen stručnosti, odgovornosti i nezavisnosti, odnosno samostalnosti u obavljanju poslova i
puna lična odgovornost državnog službenika; vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem ustanova iz
nadležnosti Ministarstva u oblasti socijalne zaštite i to: Kantonalna javna ustanova Dom za djecu
bez roditeljskog staranja, Kantonalna javna ustanova "Disciplinski centar za maloljetnike",
Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar", Javna ustanova Terapijska zajednica – Kampus
Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova "Porodično savjetovalište", Javna ustanova
"Kantonalni centar za socijalni rad", Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno
zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" i Javna ustanova "Služba za zapošljavanje
Kantona Sarajevo" Sarajevo; vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem udruženja, koja se finansiraju
iz budžeta Ministarstva; izrađuje analize izvještaje informacije i druge stručne i analitičke materijale
na osnovu odgovarajućih podataka iz finansijskih izvještaja ustanova iz stava (2) tačka b) člana 32.
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i
analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka iz finansijskih izvještaja udruženja iz oblasti
socijalne zaštite; koordinira izradu dokumenta budžeta Ministarstva, ustanova iz stava 2. tačka b)
(prednacrt, nacrt, prijedlog, izmjene i dopune) u saradnji sa šefom Odjeljenja za finansijskoračunovodstvene
poslove; koordinira izradu godišnjih, kvartalnih i mjesečnih planova budžeta u
okviru Ministarstva na osnovu instrukcije Ministarstva finansija; vrši izradu prednacrta, nacrta i
prijedloga budžeta i završnog računa; vrši analizu rashoda iz budžeta po korisnicima; podnosi
izvještaj o realizaciji budžeta sa odgovarajućim prijedlogom mjera; poduzima mjere u cilju otklanjanja
konstatovanih nedostataka prilikom nadzora;radi na izradi bilansa sredstava budžeta sa periodičnim
izvještajem o izvršenju rashoda budžeta; vrši poslove koji se odnose na kontrolu namjenskog
korištenja sredstava ustanova, kontrolu izmirenja obaveza ustanovama; učestvuje u davanju
stručnih mišljenje u primjeni propisa iz oblasti finansija; učestvuje u izradi analiza, informacija i
izvještaja u oblasti praćenja realizacije budžeta ustanova; učestvuje u davanju mišljenje na nacrt i
konačan izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH; dužan je izvršavati i druge poslove i
naloge ministra, pomoćnika ministra i šefa Odjeljenja koji se odnose na državnu službu i bez
posebnog naloga obavljati zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen; za svoj rad i upravljanje
odgovara pomoćniku ministra i šefu Odjeljenja.U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje i unapređuje Politiku sistema upravljanja kvalitetom, realizuje utvrđene ciljeve kvaliteta i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom ISO:9001. 02.Opis poslova: obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odjeljenja za čije je vršenje potreban visok stepen stručnosti, odgovornosti i nezavisnosti, odnosno samostalnosti u obavljanju poslova i puna lična odgovornost državnog službenika; izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva; vrši nomotehničku obradu propisa iz nadležnosti Ministarstva; priprema izmjene i dopune propisa; daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona; izrada ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa kao i rad na realiziranju tih ugovora i akata; vrši nadzor nad zakonitošću rada ustanova iz nadležnosti Ministarstva i to: Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Kantonalna javna ustanova "Disciplinski centar za maloljetnike", Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar", Javna ustanova Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova "Porodično savjetovalište", Javna ustanova "Kantonalni centar za socijalni rad", Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" i Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo; vrši nadzor nad primjenom propisa koji se odnose na rad, organizaciju, rukovođenje, upravljanje i nadzor u ustanovama, te svih podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva i ustanova; poduzima odgovarajuće mjere za otklanjanje konstatovanih nedostataka prilikom nadzora u ustanovama; sačinjava informacije, izvještaje i analize o radu ustanova, organa rukovođenja i upravljanja u ustanovama; poduzima preventivne i druge mjere u slučaju utvrđenih nepravilnosti u radu ustanova; dužan je izvršavati i druge poslove i naloge ministra, pomoćnika ministra i šefa Odjeljenja koji se odnose na državnu službu i bez posebnog naloga obavljati zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen; za svoj rad i upravljanje odgovara pomoćniku ministra i šefu Odjeljenja. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje i unapređuje Politiku sistema upravljanja kvalitetom, realizuje utvrđene ciljeve kvaliteta i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom ISO:9001. 03.Opis poslova: obavlja složene poslove u Odjeljenju; sarađuje u izradi pravnih propisa koji se javno objavljuju; izrađuje akte tipskog sadržaja koji se mogu sačiniti upotrebom obrazaca (nacrte rješenja iz radnog odnosa, potvrde i uvjerenja); obavlja druge upravne radnje po nalogu neposrednog rukovodioca; pomaže u pripremi pravnih mišljenja i priprema nacrte jednostavnijih pravnih mišljenja; redovno prati donošenje pravnih propisa relevantnih za Ministarstvo; vodi relevantne evidencije i statistike; dužan je izvršavati i druge poslove i naloge ministra, pomoćnika ministra i šefa Odjeljenja koji se odnose na državnu službu i bez posebnog naloga obavljati zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen; za svoj rad i upravljanje odgovara pomoćniku ministra i šefu Odjeljenja. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje i unapređuje Politiku sistema upravljanja kvalitetom, realizuje utvrđene ciljeve kvaliteta i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom ISO:9001.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to :
za poziciju 01.
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, završen Ekonomski fakultet,
- tri godine radnog staža na poslovima svoje struke, nakon završene visoke stručne
spreme
za poziciju 02.
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne ili upravne struke,
- tri godine radnog staža na poslovima svoje struke, nakon završene visoke stručne spreme
za poziciju 03.
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne ili upravne struke,
- jedna godina radnog staža na poslovima svoje struke, nakon završene visoke stručne
spreme
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski
Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za rad,
socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo “
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare