Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za planiranje razvoja – Ured načelnika

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Elektrotehnika i strojarstvo, Građevinarstvo i geodezija, Pravo
Mjesto rada:
Čitluk
Rok prijave:
25.06.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1.
Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u
Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14) i članka 5.
Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog natječaja i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
na zahtjev Općine Čitluk, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Čitluk


03. Stručni savjetnik za planiranje razvoja – Ured načelnika - 1 (jedan) izvršitelj


03. Opis poslova: sudjeluje u svima fazama upravljanja razvojem; sudjeluje u poslovima
izrade, implementacije, praćenja i vrednovanja strategije; pruža stručnu podršku u procesu
pripreme trogodišnjih i godišnjih planova rada Općine i predlaže mjere za njihovo provođenje;
pruža stručnu podršku relevantnim službama u procesu pripreme trogodišnjih i godišnjih
planova rada, realizacije i praćenja strateških projekata; osigurava usklađenost trogodišnjih
planova rada (1+2) sa dokumentom okvirnog proračuna i godišnjim Općinskim proračunom,
te analizom dostupnih i očekivanih eksternih izvora financiranja, u suradnji sa Službom za
financije; pruža stručnu podršku relevantnim službama u procesu vrednovanje projekata u
odnosu na postavljene indikatore očekivanih rezultata; prikuplja socio-ekonomske podatke od
značaja za razvoj Općine i osigurava njihovo uključivanje u Centralnu bazu podataka; u
suradnji sa ostalim službama, županijskim organima uprave, susjednim jedinicama lokalne
samouprave i socio-ekonomskim partnerima, koordinira implementaciju razvojnih projekata i
objedinjuje razvojne podatke službi; priprema izvješće o realizaciji Strategije razvoja,
uključujući ostvarenje strateških i sektorskih ciljeva; u suradnji sa ostalim službama inicira i
koordinira izradu izvješća o realizaciji godišnjih planova rada Općine u dijelu koji se odnosi
na razvojne projekte, te izradu izvješća o realizaciji strategije/izvješća o razvoju; vrši analizu
prikupljenih razvojnih podataka i priprema vezana analitička izvješća; pruža stručnu podršku i
koordinira proces evaluacije Strategije razvoja; komunicira plan javnih nabavki i eksterno
angažiranje osoba sa službama i sudjeluje u pripremi dokumentacije; pruža stručnu podršku
u promoviranju Strategije razvoja, priprema i prezentira promotivne materijale za informiranje
javnosti (npr. Partnerske grupe) o prioritetima i rezultatima u implementaciji strategije, novim
investicijskim mogućnostima i ulaganjima; održava redovitu komunikaciju s eksternim
akterima (gospodarskim društvima, predstavnicima javnih poduzeća i ustanova,
organizacijama civilnog društva); predlaže mjere za unapređenje poslovnog okruženja, mjere
za unapređenje regulatornog okvira za lokalni razvoj i unaprjeđenje partnerskih odnosa
između javnog i privatnog sektora; obavlja složene poslove vezane za izradu operativnih
dokumenata za ekonomski razvoj koji se financiraju iz općinskog proračuna, grantova viših
razina vlasti, međunarodnih fondova i drugih izvora; sudjeluje u prikupljanju i obradi podataka
potrebnih za izradu analitičkih podloga za potrebe vođenje politike ekonomskog razvoja
Općine; prati objavljene natječaje vezane za ekonomski razvoj lokalnih samouprava, prikuplja
potrebnu dokumentaciju za kandidiranje općinskih razvojnih projekata na iste; vrši pisanje i
prijevod dokumentacije sa stranih jezika prvenstveno engleskog jezika, koji se odnosi na
razne projekte na koje će općina aplicirati prema raznim ino fondovima i donatorima;
sudjeluje u poslovima i promocije poslovnih zona, te obavlja i druge poslove koji se odnose
na ovo radno mjesto, a koje mu u zadatak stavi neposredni rukovoditelj.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija, Zapadnohercegovački kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti:
- VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje s
240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – pravne,
ekonomske struke ili tehničkih nauka
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje ili znanje engleskog jezika sukladno odredbama Pravilnika o dokumentaciji
kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima
provođenja natječaja u organima državne službe u FBiH ("Službene novine FBiH", broj:
37/11 i 84/15)
- poznavanje rada na računalu


Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uvjetima iz konkursa, (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačkoneretvanski i Zapadnohercegovački kanton ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radna mjesta stručnog suradnika (pozicije: 04 i 05) koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz
prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i
Hercegovine - prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 10/18 i 9/19) i
Pravilniku o pravilima i postupku provođenja javnog natječaja i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje natječajne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove
objave u Službenim novinama Federacije BiH, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz
natječajne procedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
natječaja u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Čitluk"
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare