Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za planiranje, razvoj i implementaciju informacionog sistema

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Elektrotehnika i strojarstvo, Informatika
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
25.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:
3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i
postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Kantonalne
uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za
inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona
5/780
Radna mjesta:


05. Stručni savjetnik za planiranje, razvoj i implementaciju informacionog
sistema - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: planiranje i projektovanje kapaciteta računarskog sistema i
sistemskog softvera u cjelini i po komponentama, nadzor nabavke i implementacije,
praćenje performansi, po djelovima i u cjelini, planiranje i unapređenje performansi,
praćenje iskorištenosti postojećih i planiranje nabavke novih komponenti i računarskog
sistema u cjelini, obrađuje i ispituje opravdanost zahtjeva za poboljšanje, razvoj i
implementaciju informacionog sistema, rukovodi projektima razvoja informacionog
sistema, rješava složenija pitanja u vezi sa razvojnom inicijativom, kontinuirano prati
razvoj informacionih tehnologija i daje inicijativu za efikasniji informacioni sistem,
odgovoran je za primjenu, provođenje i unapređivanje sistema upravljanja kvalitetom
prema zahtjevima standarda, vršenja poslova administracije sistema „E-inspektor“,
provjera rada sistema (serveri, radne stanice), primjena ažuriranja operativnog sistema
i promjene konfiguracije, dodavanje, brisanje, kreiranje, mijenjanje korisničkih uloga u
sistemu i resetovanje lozinki, intervencije na za sve opravdane tehničke potrebe
korisnika sistema na predmetima i dokumentima, rješavanje i dokumentovanje
problema koji se pojavljuju u radu korisnika, podešavanje performansi sistema u
slučaju proširenja rada aplikacije i uvezivanje sa novim sistemima, podrška za ispravno
i kvalitetno korištenje sistema „E-inspektor“, prilikom uvođenja novih nadogradnji
softvera, pravljenje rezervnih kopija podataka za potrebe administracije kompletnog
sistema, kao i sve druge poslove implementacije informacionog sistema u skladu sa
važećim standardima, vrši izradu planova i programa za uspostavljanje, razvoj i
povezivanje složenijeg informacionog sistema, njegovo održavanje i nesmetano
funkcionisanje, radi analize, izvještaje, informacije i druge stručne i informatičke
materijale na osnovu odgovarajućih podataka, radi na provođenju politike i izvršavanju
zakona drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u odgovarajućoj
oblasti i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti, obavlja i druge poslove po nalogu
direktora Uprave.

Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice
nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
posebne uvjete i to:

Radno mjesto 05:
- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje drugog i trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova -
Elektrotehnički fakultet (odsjek informatika), Fakultet informacionih tehnologija,
Prirodno matematički fakultet (odsjek informatika) i fakultet tehničke struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski
kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu
na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju),
na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena
kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će
se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat,
koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj
upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, sa pozivom na
broj: 5/780“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:napredno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare