Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.09.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za održavanje, kontrolu i upravljanje modulima prihoda i rashoda u okviru riznice

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Stolac
Rok prijave:
14.09.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Stolac, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stolac

2/ 527

01.Stručni savjetnik za održavanje, kontrolu i upravljanje modulima prihoda i rashoda u okviru riznice - 1 (jedan) izvršitelj


01.Opis poslova: Obavlja sve studijsko-analitičke i stručno operativne poslove iz oblasti kontrole i upravljanja prihodima i rashodima proračuna; sudjeluje u praćenju i predlaganju mjera za povećanje ostvarenja prihoda i kontrolu rashoda i u vezi s tim
sudjeluje u predlaganju rješenja za moguću preraspodjelu sredstava u okviru planiranog
proračuna; prati priliv i odliv sredstava po fondovima tj.vrši kontrolu namjenskog
trošenja sredstava u skladu sa usvojenim proračunom Općine; izrađuje pojedinačne fakture po zahtjevu nadležnih službi i vrši njihov prijenos i evidentiranje u odgovarajuće knjige KIF-a; vrši kontrolu i izradu IOS-a komitentima; na osnovu knjigovodstvenih podataka periodično vrši sravnavanje i kontrolu potraživanja i poduzima aktivnosti (šalje
opomene) na njihovoj realizaciji; vodi evidenciju o pravovremenom izvršenju obveza Općine prema različitim korisnicima proračuna; po prispjelim zahtjevima proračunskih korisnika, odnosno po prijemu faktura vrši kontrolu izvršavanja proračuna i putem
automatski formiranih narudžbenica u sistemu vrši rezervaciju planiranih sredstava proračuna; vrši knjigovodstveno povezivanje fakture sa prethodno izdatom narudžbenicom, štampa narudžbenicu i prati sredstva koja su rezervirana predmetnom
narudžbenicom; vrši unos i odobrenje fakture, avansa i knjižnih obavijesti; vrši kompletiranje i kontrolu fakture sa prilozima; vrši ispostavljanje naloga za plaćanje, i potpisane naloge predaje blagajniku za plaćanje; vrši izradu izlaznih faktura; vodi knjigu
ulaznih i izlaznih faktura; odgovara za urednost dokumentacije, daje podatke o likvidiranim fakturama i po potrebi dokaze o uplati; prati i analizira izvješća o utrošku sredstava od strane korisnika i po potrebi sastavlja izvješća; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika; snosi odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje poslova koji su mu stavljeni u nadležnost i za svoj rad odgovara Pomoćniku načelnika.


Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji službi za upravu Općine Stolac, i to:

Za poziciju 01:
- VSS – VII stupanj ili I ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja sa najmanje 240 ECTS bodova, II ili III ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja – ekonomski fakultet, smjer financije i računovodstvo
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon stečene VSS
- položen stručni upravni ispit

Prijavljivanje na natječaj:
1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH
www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačkoneretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar,
ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure javnog natječaja.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljnjoj proceduri javnog natječaja o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u
rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi u skladu sa Uredbom o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Fedracije BiH", br.10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stolac"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare