Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na osnovu zahtjeva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Kantona Sarajevo, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo


06 / 976


01. Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac


01.Opis poslova: Vrši poslove iz oblasti normativno-pravnih poslova koji se odnose na aktivnosti oko pripreme i stručne obrade materijala za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo, a koji se odnose na proceduru osnivanja, rada i prestanka rada javnih ustanova i ustanova koje pružaju usluge u oblasti odgoja i obrazovanja; izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona i druge propise iz oblasti obrazovanja na nivou predškolskog, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg i obrazovanja odraslih, te obavlje sve poslove neophodne za njihovo usvajanje; prati usklađivanje pravne regulative iz nadležnosti sektora sa pravnom regulativom Evropske unije; priprema odgovore i mišljenja u postupku za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa iz nedležnosti Sektora; priprema mišljenja zakonodavno-pravnoj komisiji o autentičnom tumačenju propisa iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; daje saglasnost na Pravila i druga akta koja donose odgojno-obrazovne ustanove; rješava u drugom stepenu po žalbama na rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a koji se odnose na nadležnosti Sektora; priprema odgovore Sudu po tužbama u upravnim sporovima, te odgovore pravobraniocu, tužilaštvu i sudu u drugim pravnim stvarima iz nadležnosti Sektora; rješava upravne stvari iz nadležnosti Sektora; priprema odluke, rješenja, zaključke, sporazume, ugovore, memorandume i druge pojedinačne pravne akte iz nadležnosti Sektora; pruža stručnu pomoć kod primjene zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora. Za svoj rad odgovara šefu Odjeljenja.
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati sprovođenje svih usvojenih procedura vezanih za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.


Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.
-Stečena diploma visokog obrazovanja odnosno druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne ili upravne struke
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-položen stručni ispit
-poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu FBiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS
3.dokaz o poznavanju rada na računaru,
4.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7,
71000 SARAJEVO
sa naznakom


„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u „Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo"


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare