Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za javno-privatno partnerstvo

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Srednjobosanski kanton
Rok prijave:
16.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna /Srednjobosanskog kantona, broj 7/11" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona


5/692


03. Stručni savjetnik za javno-privatno partnerstvo - 1 (jedan) izvršilac


03.Opis poslova: davanje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata te drugog materijala iz oblasti javnog -privatnog partnerstva (u daljem tekstu: JPP); izrada nacrta odluka i drugih propisa iz oblasti JPP; izrađuje analize, izvještaje informacije i druge stručne i analitičke materijale iz oblasti JPP na nivou Kantona; učestvuje u izradi programa, operativnih planova i izvještaja o njihovoj implementaciji u dijelu koji se odnosi na oblast JPP,učestvuje u izradi strategija razvoja Kantona i strategija razvoja jedinica lokalne samouprave u sastavu Kantona, učestvuje u pripremi dokumenata iz oblasti JPP na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine, vezano za oblast JPP, ukoliko se traži učešće Kantona, koordinira sa jedinicama lokalne samouprave u procesima izrade drugih dokumenata Kantona u oblasti JPP, učestvuje u izradi planova rada Ministarstva privrede u dijelu koji se odnosi na JPP;priprema i podnosi Vladi SBK godišnji plan aktivnosti i godišnji izvještaj o provedbi Zakona, te vrši pripremu i objavljuje prezentaciju zbirnog pregleda potencijalnih projekata JPP (Katalog potencijalnih JPP projekata Kantona), uspostavlja i vodi registar ugovora JPP, organizuje edukacije iz oblasti JPP i vrši obuku za vođenje registra ugovora za JPP, priprema i vrši izradu brošura i publikacija za promociju i podršku projekata iz oblasti JPP, pruža stručnu i savjetodavnu pomoć aplikantima iz oblasti JPP, obavlja i druge poslove koji nisu izričito navedeni, a proizilaze iz zakona i podzakonskih akata, a spadaju u djelokrug radnog mjesta po nalogu ministra ili pomoćnika ministra.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 03

- VSS - VII/1 stepen - - završen ekonomski, pravni ili tehnički fakultet odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova) ekonomske, pravne ili tehničke struke
- 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br.10/18 )

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučuković br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnih službenika u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona"
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 1. i 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.SEKRETAR
Zinka Salihagić, dipl. iur.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare