Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za javne nabavke

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
15.08.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona
3/764
Radno mjesto:
-Stručni savjetnik za javne nabavke u Odsjeku za materijalne poslove i nabavku, Sektora za
materijalno finansijske poslove i podršaku – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: izrada projekata, planova i procjena u oblasti javnih nabavki; provodi nabavku roba,
usluga i radova na domaćem i inozemnom tržištu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te
priprema svu potrebnu dokumentaciju vezano za provođenje postupka javnih nabavki u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama; pripremanje i provođenje tenderske dokumentacije u cilju realizacije
programa tekućeg i investicionog održavanja i realizacije kapitalnih investicija u skladu sa Zakonom
o javnim nabavkama; priprema nacrt ugovora shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima
a u vezi s primjenom Zakona o javnim nabavkama; izrađuje potrebnu dokumentaciju neophodnu za
sačinjavanje obavijesti, informacija, izvještaja prema Agenciji za javne nabavke i Uredu za
razmatranje žalbi; priprema odgovore na žalbe i tužbe u vezi primjene Zakona o javnim nabavkama;
prati stanje tržišta i kretanje cijena za robe, usluge i radove kojom se oprema i koristi Ministarstvo i
Uprava policije, te organizira uskladištenje i distribuciju materijalno-tehničkih sredstava i opreme
krajnjim korisnicima; prati stanje zaliha na skladištima i inicira nabavu, te kontrolira izvršenje obaveza
po ugovorima, rokove isporuka i plaćanja, te kvalitetu isporučene robe; obavlja kontrolu raspolaganja
i smještaja kao i poslove nadzora u vezi organizacije skladišnog poslovanja i vođenja optimalnih
zaliha u svim organizacionim jedinicama; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog
rukovodioca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom
kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno
tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uslove:
-diploma visokog obrazovanja – najmanje VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
ekonomske struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-položen stručni ispit.
Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1.Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na
web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Odsjeku za
postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidati, koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave dokaze
o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove,
ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti
Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave
na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa be biti isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutrašnjih
poslova Unsko-sanskog kantona broj: 71/19”
S E K R E T A R

Zinka Salihagić, dipl.iur
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare