Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Kantona Sarajevo, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

06 /196
01. Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za finansije i računovodstvo - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik za društveno i humanističko područje - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni savjetnik za matematičko-informatičko-tehničko područje - 1 (jedan) izvršilac
05. Stručni saradnik za pitanja mladih - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Vrši poslove iz oblasti normativno-pravnih poslova koji se odnose na aktivnosti oko pripreme i stručne obrade materijala za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo, a koji se odnose na proceduru osnivanja, rada i prestanka rada javnih ustanova i ustanova koje pružaju usluge u oblasti odgoja i obrazovanja; izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona i druge propise iz oblasti obrazovanja na nivou predškolskog, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg i obrazovanja odraslih, te obavlje sve poslove neophodne za njihovo usvajanje; prati usklađivanje pravne regulative iz nadležnosti sektora sa pravnom regulativom Evropske unije; priprema odgovore i mišljenja u postupku za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa iz nadležnosti Sektora; priprema mišljenja zakonodavno-pravnoj komisiji o autentičnom tumačenju propisa iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; daje saglasnost na Pravila i druga akta koja donose odgojno-obrazovne ustanove; rješava u drugom stepenu po žalbama na rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a koji se odnose na nadležnosti Sektora; priprema odgovore Sudu po tužbama u upravnim sporovima, te odgovore pravobraniocu, tužilaštvu i sudu u drugim pravnim stvarima iz nadležnosti Sektora; rješava upravne stvari iz nadležnosti Sektora; priprema odluke, rješenja, zaključke, sporazume, ugovore, memorandume i druge pojedinačne pravne akte iz nadležnosti Sektora; pruža stručnu pomoć kod primjene zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora. Za svoj rad odgovara šefu Odjeljenja.
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati sprovođenje svih usvojenih procedura vezanih za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO.

02.Opis poslova: vrši poslove iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i nauke koji se odnose na:planiranje i programiranje razvoja predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i nauke;izradu standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obazovanja i nauke;izradu kriterija i normativa za raspodjelu sredstava za predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje i nauku, učenički i studentski standard; prikupljanje, obradu podataka i obračun sredstava javnim ustanovama i drugim korisnicima u djelatnosti predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i nauke, učeničkog i studentskog standarda;obradu i pripremu prijedloga o zahtjevima za sredstva;
pripremu analiza i informacija o stanju i materijalnom položaju predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i nauke;učestvuje u izradi normativnih akata i propisa iz nadležnosti Sektora; organiziranje i učestvovanje u radu stručnih komisija u svom djelokrugu rada;izradu zahtjeva za sredstvima iz budžeta za budžetske korisnike i Ministarstvo; kompletiranje i kontrolu urednosti i ispravnosti finansijske dokumentacije; praćenje realizacije budžeta;izradu periodičnih izvještaja i Godišnjeg obračuna, te drugih izvještaja;vrši elektronsku prijavu uplaćenih akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti;pripremu analiza i informacija o stanju i potrebama iz djelokruga svog rada;neposrednu saradnju sa korisnicima sredstava;vrši i druge poslove koje mu odredi šef unutrašnje organizacione jedinice i pomoćnik ministra za ekonomske poslove;za svoj rad odgovara šefu odjeljenja i pomoćniku ministra.
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedura vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.

03.Opis poslova: Stručni savjetnik za društveno i humanističko područje (jezici, historija,filozofija sa logikom,sociologija, pedagogija i psihologija, vjeronauka, građansko obrazovanje, obrazovanje za demokratiju i ljudska prava, kultura religija),obavlja stručno-operativne poslove planiranja i programiranja rada, užeg stručnog nadzora nad radom nastavnika društveno humanističkih nauka i stručnih saradnika, općeg stručnog nadzora nad radom direktora i odgojno-obrazovnih ustanova, razvoja i unapređivanja nastavno-stručnog rada;organizuje stručna usavršavanja;organizuje sjednice stručnih aktiva;organizuje takmičenja, smotre, revije i druge manifestacije;izrađuje izvještaje, analize, informacije i druga stručna mišljenja;učestvuje u izradi nastavnih planova i programa; učestvuje u radu seminara, simpozija, okruglih stolova;učestvuje u radu ispitnih komisija, održava stručne konsultacije s nastavnicima i učestvuje u organizaciji ogledno/uglednih sati;obavlja i druge stručne poslove po nalogu načelnika Odjeljenja - za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001 .

04. Opis poslova: obavlja stručno-operativne poslove planiranja i programiranja rada, užeg stručnog nadzora nad radom nastavnika, općeg stručnog nadzora nad radom direktora i odgojno-obrazovnih ustanova, razvoja i unapređivanja nastavno-stručnog rada, organizacije stručnog usavršavanja;organizacije sjednica stručnih aktiva;organizuje takmičenja, smotre, revije i druge manifestacije;izrađuje izvještaje, analize, informacije i druga stručna mišljenja;učestvuje u izradi nastavnih planova i programa, učestvuje u radu seminara, simpozija, okruglih stolova;učestvuje u radu ispitnih komisija;održava stručne konsultacije s nastavnicima, organizira ugledne i ogledne časove;obavlja i druge stručne poslove po nalogu načelnika Odjeljenja - za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedura vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.
05. Opis poslova: koordinira poslovima između sektora koji se odnose na pitanja mladih u skladu sa odredbama Zakona o mladima FBiH;prati i analizira podršku mladima iz nevladinog sektora; učestvuje u pripremi i izradi Strategije za mlade;vodi spisak udruženja, institucija, ustanova, međunarodnih i drugih organizacija koje rade sa mladima ili pružaju podršku aktivnostima mladih;koordinira aktivnostima u vezi sa radom sa mladima i omladinskim aktivnostima;prati i analizira uočava društvene uticaje na mlade bilo koje institucije, udruženja ili organizacije, uključujući i međunarodne organizacije i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;savjetuje mlade u pravnim postupcima ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza zasnovanih na Zakonu o mladima FBiH i drugim zakonima;koordinira poslove podrške mladima od strane organa uprave Kantona Sarajevo i viših nivoa vlasti;vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra za visoko obrazovanje, nauku i mlade - za svoj rad odgovara pomoćniku ministra.
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati sprovođenje svih usvojenih procedura vezanih za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001 koje u svom radu striktno provodi i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom koje se odnose na njegovo radno mjesto.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.
-Stečena diploma visokog obrazovanja odnosno druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne ili upravne struke
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-položen stručni ispit
-poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02.
-Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski fakultet ili druga visoko obrazovna institucija ekonomske struke
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-položen stručni ispit
-poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03.
-Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen fakultet društvenih ili humanističkih nauka nastavničke struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-položen stručni ispit
-poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04.
-Stečena diploma visokog obrazovanja odnosno druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen fakultet prirodnih ili tehničkih nauka nastavničke ili druge struke s položenim pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta za nastavni rad
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-položen stručni ispit
-poznavanje rada na računaru

Za poziciju 05.
-Stečena diploma visokog obrazovanja odnosno druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog ciklusa koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen fakultet društvenih ili humanističkih nauka
-najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-položen stručni ispit
-poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu FBiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS
3.dokaz o poznavanju rada na računaru,
4.kandidati (za poziciju 05.) a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne službe, dužni su dostavit ii:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
5.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7,
71000 SARAJEVO
sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u „Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare