Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za drugostepeni porezno – upravni postupak

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
21.12.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i
4/12), a na zahtjev Federalnog ministarstva finansija, Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu finansija.


SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
- Stručni savjetnik za drugostepeni porezno – upravni postupak – 2 (dva)
izvršioca

Opis poslova:
provodi upravno rješavanje po žalbama protiv prvostepenih rješenja
Porezne uprave Federacije BiH i Financijske policije Federacije BiH, izrađuje nacrte
rješenja i zaključaka po redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, obavlja nadzor nad
zakonitošću akata kojima se rješava u porezno-upravnim stvarima; priprema odgovore
na tužbe u pokrenutim upravnim sporovima protiv konačnih rješenja iz djelokruga
Odsjeka; priprema odgovore na zahtjeve za vanredno preispitivanje sudskih odluka;
priprema informacije, izjašnjenja i izvještaje koji su u svezi s drugostepenim porezno
upravnim postupkom iz djelokruga Odsjeka; traženje različitih informacija i obavještenja
od Porezne uprave Federacije BiH i finansijske policije Federacije BiH u vezi upravnog
rješavanja u poreznim predmetima, priprema odgovore po aktima poreznih obveznika iz
domena upravnog rješavanja u porezno-upravnim stvarima; priprema odgovore po
izdatom nalogu upravnih inspektora Federalnog ministarstva pravde ili zahtjevu
Federalnog pravobraniteljstva, pružanje stručne podrške drugim organizacionim
jedinicama pri izradi drugostepenih rješenja; vodi evidenciju o zaduženim i završenim
drugostepenim predmetima (evidencija uključuje sve podatke identifikacije upravnog
rješavanja i ishoda na sudu), sagledava i prati izmjene propisa i inicira izmjenu istih;
zastupa Ministarstvo, po pozivu suda u upravnom sporu; ima obavezu permanentnog
stručnog usavršavanja; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća je: 1.291,50 KM
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove
utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke
- 3(tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaruPrijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”,
br. 10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u ” Federalnom
ministarstvu finansija“ sa pozivom na broj: 06-34-8-888/18
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova
iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare