Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik u Odsjeku za prekogranične, međunarodne i posebne programe pomoći EU

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
13.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: U skladu sa članom 8. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), a u vezi sa članom 28a. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), po pribavljenoj saglasnosti Agencije za državnu službu BiH broj: 05-34-2-582-1/18 od 30.05.2018. godine, Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, raspisujeJAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme

do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva

1/01 Stručni savjetnik u Odsjeku za prekogranične, međunarodne i posebne programe pomoći EU ......................................................................... (1) izvršilacSektor za koordinaciju pomoći EU

1/01 Stručni savjetnik u Odsjeku za prekogranične, međunarodne i posebne programe pomoći EU

Opis poslova i radnih zadataka: redovno obezbjeđuje i ažurim informacije po svim aspektima djelokruga rada; stvara osnove za uspostavljanje efikasne radne discipline; po nalogu neposrednog rukovodioca participira ili rukovodi u privremenim radnim timovima, koji se formiraju za ostvarivanje pojedinih zadataka, ili grupa zadataka iz nadležnosti Sektora i/ili Direkcije; pokreće inicijative u cilju unapređenja rada unutar Odsjeka i Sektora; učestvuje u pripremi godišnjeg plana i mjesečnih planova rada Odsjeka i izvještava o ispunjenju planiranih mjesečnih zadataka; obavlja analitičke i stručne poslove, iz djelokruga rada Odsjeka, višeg stepena odgovornosti; pomaže organizaciju i operativno koordinira aktivnosti u zemlji na planu koordinacije pomoći u BiH; operativno sarađuje, unutar odjeljenja, u cilju koordinacije, planiranja, programiranja, implementacije i praćenja: prekograničnom, regionalnom i međunarodnom saradnjom i posebnim progamima pomoći EU; učestvuje u operativnoj saradnji sa zemljama iz regije na planu obezbjeđenja efikasne koordinacije regionalnih programa pomoći koji spadaju u nadležnost Odsjeka; učestvuje u operativnoj interinstitucionalnoj saradnji u zemlji u cilju ostvarivanja efikasnog planiranja, implementacije i praćenja programa pomoći iz okvira nadležnosti Odsjeka; pomaže organizaciju i učestvuje u redovnom i blagovremenom promovisanju/distribuiranju u zemlji o svim raspoloživim programima pomoći EU, iz okvira nadležnosti Odsjeka, koji su dostupni za BiH/potencijalne korisnike u BiH; koordinira i participira sistematski rad na prikupljanju informacija o konkretnim potrebama u BiH za pomoći u segmentu djelokruga rada Odsjeka; pomaže uspostavu i redovno ažuriranje svih potrebnih baza iz okvira nadležnosti Odsjeka; pomaže vođenje i drugih baza podataka od interesa za rad Odsjeka; obezbjeđuje uredno vođenje dokumentacije po predmetima i aktivnostima; prikuplja potrebnu dokumentaciju po različitim pitanjima i zadacima, u cilju odgovarajućeg informisanja rukovodilaca i/ili odgovornih izvršilaca; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Posebni uslovi: VSS, VII stepen, Fakultet društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera; najmanje 4 godine radnog iskustva stečenog u struci; tečno poznavanje engleskog jezika (govorno i pisano); poželjno poznavanje još jednog jezika - francuskog ili njemačkog; dobro poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); poželjno poznavanje procesa evropskih integracija; poželjno iskustvo na poslovima međunarodne pomoći i/ili međunarodne saradnje; dobre komunikacijske sposobnosti; položen stručni upravni ispit.

Napomena za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH

- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme

- Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 28.03.2019. godine

Potrebni dokumenti:

- univerzitetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

- uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

- uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu;

- potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

- dokaza o traženom nivou znanja engleskog jezika;

- dokaz o poznavanju još jednog jezika – francuskog ili njemačkog, samo ukoliko kandidat isti posjeduje;

- dokaz o traženom poznavanju rada na računaru.

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove provest će se postupak ispitivanja obavljanjem testiranja.

Izabrani kandidat obavezan je dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), najkasnije do momenta zaključivanja ugovora o radu, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

Sve tražene dokumente, zajedno sa kratkom biografijom kandidata, treba dostaviti najkasnije do 13. juna 2018. godine, putem pošte preporučeno na adresu:Direkcija za evropske integracije

«Javni oglas za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva«

Đoke Mazalića 5, 71 000 SarajevoNepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:četiri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare