Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik - službenik za odnose sa javnošću

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Nauka i obrazovanje, Ostalo, Pravo
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
22.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1.
Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačkoneretvanskom kantonu (”Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu
službu Federacije BiH, na zahtjev Stručne službe Skupštine Hercegovačko-neretvanskog
kantona, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Stručnoj službi Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona


01. Stručni savjetnik - službenik za odnose sa javnošću - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova:
izrađuje projekte, planove i programe za uspostavljanje, razvoj i
povezivanje informisanja javnosti; prikuplja i sređuje podatke iz oblasti informisanja za
potrebe Skupštine, njenih radnih tijela i zastupnika; brine se o izradi vodiča i indeksa
registra za pristup informacijama za Stručnu službu; izrađuje WEB stranice, uređuje
publikacije, stručnu literaturu i drugi informacijski materijal za potrebe Skupštine i u vezi sa
poslovima informisanja javnosti o radu Skupštine; prati press konferencije međunarodnih i
drugih organizacija; daje zbirni presjek informacija, pravi izvještaje o pisanju dnevne
štampe; priprema dnevne i sedmične izvještaje o pojedinim temama; organizuje i vodi
press konferencije za potrebe Skupštine; obavlja i druge poslove koji mu se povjere
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o
unutarnjem uređenju i načinu rada Stručne službe Skupštine Hercegovačko-neretvanskog
kantona, i to:
Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, završen filozofski ili drugi fakultet društvenih ili humanističkih
nauka
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSSPrijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačkoneretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar ili na
web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b.,
88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 02) koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su
uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike


NAPOMENA ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatraće se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita, gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri, o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu
općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno se
informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli
na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na
propisanom obrascu na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“, broj:
10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom :
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Stručnoj službi Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa, neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare