Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.09.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik- psiholog

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
14.09.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica
5 / 703

01-Stručni savjetnik- psiholog u Odsjeku za prijem i opservaciju Sektora za poslove odgoja tretmana
- 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: vrši obradu ličnosti osuđenih osoba sa psihološkog aspekta i davanje prijedloga tretmana i praćenje realizacije istog, sačinjavanje psiholoških nalaza za osuđene osobe, vođenje
terapijskog intervjua sa osuđenim osobama koji imaju mentalne teškoće i probleme u adaptaciji u Zavodu, učestvuje u radu stručnog tima za grupnu terapiju alkoholičara i toksikomana, priprema sadržaje za sastanke stručnog tima, ostvaruje saradnju sa odgajateljima i ostalim službenicima, vrši i druge poslove određene zakonom, drugim propisima, aktima Zavoda i po nalogu neposrednog rukovodioca.

Visina pripadajuće neto plaće: 1.767,32 KM


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o
unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog li trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – filozofski fakultet odsjek psihologija,
- položen stručni odgajateljski ispit,
- tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba.

Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u
daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine –
prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br 10/18)

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i ovog konkursa neće biti razmatrane.

V . D . D I R E K TO R
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare