Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.05.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik – interni revizor – Služba za internu reviziju

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
25.05.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5.
Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika
u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj 13/19), a na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu
službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine


Radno mjesto:
- Stručni savjetnik – interni revizor – Služba za internu reviziju – Središnji ured
Sarajevo - 1 (jedan)izvršilac


Opis poslova: priprema planove za pojedinačne interne revizije, provodi revizijske dokazne
testove, ispituje i ocjenjuje podatke i informacije; prikuplja relevantne dokazne materijale na
kojima temelji revizijski izvještaj; provodi revizorske interne kontrole; surađuje sa Uredom za
reviziju institucija Federacije BiH; sačinjava nacrt revizijskog izvještaja; na osnovu revizorskog
nalaza daje preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti; prati provođenje preporuka iz
izvještaja; obavlja i druge poslove koje odredi rukovodilac službe i druge poslove po nalogu šefa
ispostave
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti:
- VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, ekonomski fakultet
- minimalno 3 (tri) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja diplome VSS
- certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog
ministarstva finansija (u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji
BiH(“”Službene novine FbiH”; br. 47/08) i Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova
interne revizije u javnom sektoru (“Službene novine FBiH”, br. 54/15 i 48/17)
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaru
- da nije u sukobu interesa u smislu odredaba člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom
sektoru u Federaciji BiH(“”Službene novine FbiH”; br. 47/08

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.424,21 KM


Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima konkursa (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul. Kulovića br. 7, Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Poreznoj upravi
Federacije BiH”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare