Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za urbanističko i arhitektonsko projektovanje

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
21.12.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i člana 87. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene
novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, na zahtjev Grada Tuzla, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
u Gradu Tuzla - Upravna organizacija Zavod za urbanizam.

Stručni saradnik za urbanističko i arhitektonsko projektovanje - 1 (jedan) izvršilac.

Opis poslova:
Prioritetno učestvuje u poslovima u oblasti urbanističkog i arhitektonskog
projektovanja: izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata i projekata uređenja terena u oblasti
visokogradnje; učestvuje u poslovima izrade razvojnih i detaljnih planskih dokumenata; učestvuje u
uviđajima na terenu u postupku izrade dokumenata iz oblasti prostornog uređenja i građenja;
učestvuje u izradi stručnih ocjena i stručnih mišljenja; prikuplja, analizira i sređuje dokumentaciju
koji su osnov za izradu urbanističko-tehničke dokumentacije; sprovodi i primjenjuje zakonske
propise u oblasti prostornog planiranja, urbanizma, programiranja i projektovanja; obavlja i druge
poslove po nalogu Direktora.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu,
kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj
organizaciji:

- VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - arhitektonske struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u
daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano
informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet
dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su
postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisani sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu (“Sl. novine
TK” br:10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni
obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2.
i 3. ovog konkursa, neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare