Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.04.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Centar Sarajevo, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Centar Sarajevo
06-920/17
01.Stručni saradnik za upravno pravne poslove u Službi za prostorno uređenje i komunalne poslove, na određeno vrijeme do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva - 1 (jedan) izvršilac,
02.Stručni saradnik za upravno pravne poslove iz oblasti saobraćaja u Službi za prostorno uređenje i komunalne poslove, na određeno vrijeme do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva -1 ( jedan) izvršilac,
03.Stručni saradnik za upravno pravne poslove u Službi za opću upravu, na određeno vrijeme do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva -1 ( jedan) izvršilac,
04. Sekretar mjesne zajednice u Službi za za lokalnu samoupravu - 1 (jedan) izvršilac

1. Opis poslova: vodi upravni postupak, učestvuje u izradi nacrta rješenja i drugih akata iz oblasti prostornog uređenja i građenja; sastavlja izvještaje; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe; vodi internu evidenciju upravnih predmeta; odgovora za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika.

2. Opis poslova:vodi upravni postupak, učestvuje u izradi nacrta rješenja i drugih akata iz oblasti Zakona o cestama FBiH i Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim lokalnim i nekategorisanim cestama kojima upravlja Općina Centar; sastavlja izvještaje; vodi upravni postupak izdavanja odobrenja za privremeno korištenje javnih površina; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe: vodi internu evidenciju upravnih predmeta; odgovora za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika.

3. Opis poslova: vodi upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja iz oblasti primjene Zakona o matičnim knjigama i drugih propisa; sarađuje sa organima i institucijama u pitanjima provođenja propisa koji se odnose na ispravke i dopune podataka, te naknadne upise u matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i državljana: kontaktira sa građanima i daje im potrebne informacije vezano za ostvarivanje njihovih prava; obavlja čin vjenčanja i upisuje u matičnu knjigu vjenčanih sklopljeni brak u odsutnosti matičara; u skladu sa propisima osigurava dostavljanje nadležnim institucijama ili organima statističkih i drugih podataka; lične podatke do kojih dođe kroz obavljanje poslova čuva kao službenu tajnu shodno zakonskim propisima o zaštiti ličnih i tajnih podataka; izvršava sve druge upravne, stručne i operativne poslove koji se odnose na građanska stanja u skladu sa zakonskim propisima; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove koje mu nalozi pomoćnik općinskog načelnika.

4. Opis poslova: obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za organe mjesne zajednice; odgovara za realizaciju operativnih i drugih planova Službe ili naloženih poslova i zadataka; izrađuje prijedlog mjesečnog plana rada i izvještaja o radu; osigurava potpuno i blagovremeno informisanje građana mjesne zajednice po nalogu općinskih službi; prisustvuje svim sastancima organa mjesne zajednice; na terenu neposredno prikuplja ili učestvuje u prikupljanju podataka neophodnih ili korisnih za općinske Službe, Općinsko vijeće ili njegove komisije; ažurno vodi evidencije i statističke pokazatelje; realizuje planirane i druge aktivnosti blagovremeno, a prema potrebama i očekivanjima stanovnika mjesne zajednice, kao i organa mjesne zajednice; predlaže aktivnosti usmjerene u pravcu daljeg razvoja lokalne samouprave, a posebno većeg učešća građana u odlučivanju; učestvuje u poslovima iz oblasti odbrane, civilne zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koje su u nadležnosti Općine; prati i primjenjuje propise u oblasti lokalne samouprave; odgovara za urednost prostorija mjesne zajednice, kao i dostupnost prostorija građanima, organima mjesne zajednice, te drugim subjektima kojima je odobreno korištenje; odgovora za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika.

Uslovi za obavljanje poslova za: Pored općih uslova predviđenih članom čl. 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

za poziciju 01.
VSS - završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova- pravni fakultet,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru,
-1 (jedna ) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS;

za poziciju 02.
VSS - završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova- pravni fakultet,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru,
-1 (jedna ) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS;

za poziciju 03.
VSS - završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova- pravni fakultet,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru,
- 1 (jedna ) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS;

za poziciju 04.
VSS - završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova- fakultet društvenog ili tehničkog smjera,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru,
-1 (jedna ) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS;

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja visoke spreme
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, UL. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Centar Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare