Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 31.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za upravno –pravne poslove u Službi za boračko –invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
31.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjevOpćine Centar Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURSza popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Centar Sarajevo 6-1236Radna mjesta: 01.Stručni saradnik za upravno –pravne poslove u Službi za boračko –invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti –1(jedan) izvršilac,02.Stručni saradnik –sekretar mjesne zajednice u Službi za civilnu zaštitu i mjesne zajednice –1(jedan) izvršilac na određeno vrijeme,do povratka uposlenice sa odsustva01.Opis poslova:Vrši skraćeni upravni postupak u prvostepenom upravnom postupku; priprema nacrte rješenja iz oblasti zdravstvene zaštite, besplatne vožnje u javnom gradskom saobraćaju, naknade troškova dženaze/sahrane, te priznavanja prava na novčana primanja za pripadnike ratnih priznanja i odlikovanja; sarađuje sa federalnim i kantonalnim Ministarstvom za pitanja boraca i invalida kao i općinskim službama; sastavlja izvještaje, informacije i druge materijale iz oblasti boračko –invalidske zaštite; odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove koje munaloži pomoćnik općinskog načelnika.02.Opis poslova:Obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za organe mjesne zajednice; odgovara za realizaciju operativnih i drugih planova Službe ili naloženih poslova i zadataka; izrađuje prijedlog mjesečnog plana rada i izvještaja o radu; osigurava potpuno i blagovremeno informisanje građana mjesne zajednice po nalogu općinskih službi; prisustvuje svim sastancima organa mjesne zajednice; na terenu neposredno prikuplja ili učestvuje u prikupljanju podataka neophodnih ili korisnih za općinske Službe, Općinsko vijeće ili njegove komisije; ažurno vodi evidencije i statističke pokazatelje; realizuje planirane i druge aktivnosti blagovremeno, a prema potrebama i očekivanjima stanovnika mjesne zajednice, kao i organa mjesne zajednice; predlaže aktivnosti usmjereneu pravcu daljeg razvoja lokalne samouprave, a posebno većeg učešća građana u odlučivanju; učestvuje u poslovima iz oblasti odbrane, civilne zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koje su u nadležnosti Općine; prati i primjenjuje propise u oblasti lokalne samouprave; odgovara za urednost prostorija mjesne zajednice, kao i dostupnost prostorija građanima, organima mjesne zajednice, te drugim subjektima kojima je odobreno korištenje; odgovara za zakonito, ažurno, i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika.Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u KantonuSarajevo:1.da je državljanin Bosne i Hercegovine; 2.da je stariji od 18 godina; 3.da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državneslužbe u Federaciji Bosne i Hercegovine;4.da je zdravstveno sposobno za vršenjeodređenih poslova predviđenih za to radno mjesto;5.da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;6.da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to za :Poziciju 01.-VSS –završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa180ECTS bodova –pravni fakultet-1 (jedna)godina radnog staža-poznavanje rada na računaruPoziciju 02. -VSS -završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, fakultet pravne ili upravne struke, ekonomski, fakultet političkih nauka, arhitektonski, građevinski, prirodno-matematički, mašinski, elektrotehnički, fakultet informatičke struke, saobraćajni, filozofski, filološki, poljoprivredni, šumarski, veterinarski, pedagoški, fakultet za sport i tjelesni odgoj, fakultet kriminalističkih nauka, teološki, medicinski, stomatološki, farmaceutski fakultet, fakultet zdravstvenih studija i drugi fakulteti prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera.-1(jedna) godina radnog staža.-poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:1.Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)3.Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): a)fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),b)dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,c)dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:O datumu, vremenu i mjestu polaganjaispita općeg znanja istručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba.Imena kandidata se ne objavljuju.Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja seu roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 771000 SARAJEVOsa naznakom„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Centar Sarajevo“ DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare